Baba Pünhanın Siirleri

Baba pünhanın men ne dedimki kitabı?
Baba Pünhanın Siirleri

Mäzlumlara qan udduran alçaqları bir-bir,Söz udmağa vadar elädim, män nä dedim ki?!Xofdan äyilib bütpäräs olmuşlar önündä,Qansız bütü inkar elädim, män nä dedim ki?!Allahı unutmuşlara xatırladan oldum,Qafilläri hüşyar elädim, män nä dedim ki?!Tärk eylädi şeytan bu könül mülkünü getdi,Haqqımla yerin dar elädim, män nä dedim ki?!Can verdi Xuda, amma ki, eşq istädi mändän,Yoxdur demäyä ar elädim, män nä dedim ki?!Gördüm ki, pul üstündä bu dünyanı tuturlar,Dünyanı xäbärdar elädim, män nä dedim ki?!Haqqın özün axtardım onun qäbrini tapdım,Amma sözün aşkar elädim, män nä dedim ki?!Pünhan, män ämäl däftärini şerä çevirdim,Yäni onu täkrar elädim, män nä dedim ki?!2 avqust, 2002Qarabağ getsä ägär


Mäni udsun qara torpağ, Qarabağ getsä ägär,Yoxdur haqqım män olum sağ, Qarabağ getsä ägär.Nä qädär qız-gälinim düşdü äsir göz göräsi,Yaz mänim qäbrimä alçaq, Qarabağ getsä ägär.Därd vätän därdidi, bağ därdi çäkänlär alacaq,Özgä bir yerdä gözäl bağ, Qarabağ getsä ägär.Qorxudar bir gecä vallah säni xalqın qäzäbi,Yetmäz imdadına çildağ, Qarabağ getsä ägär.
Oxuyub tarixi bir gün nävälärmiz deyäcäk,Bizä min tän ilä qorxaq, Qarabağ getsä ägär.Oynasaq ermäninin işvä-nazıynan yenä biz,Qoyacaq çox yerä barmaq, Qarabağ getsä ägär.Giräcäk tayqulağın qäbrinä tuş çaldıracaq,Deyäcäk bizdädi Arsağ, Qarabağ getsä ägär.Qatılır gah vähabiylä xristian bu işä,Atmaq üçün täzä qarmaq, Qarabağ getsä ägär.Belä sirli vä müämmalı gedişnän, Pünhan,Ümid Allahadır ancaq, Qarabağ getsä ägär.15 iyun, 2001


Tärpändi, ya tärpänmädi?


Titräyib yer tärpänändä bilmiräm insanların,Şübhäli iymanları tärpändi, ya tärpänmädi?Hündür eyvandan baxıb dövran mänimdir söyläyän,Mämurun eyvanları tärpändi, ya tärpänmädi?Allahın torpaqların ac kändliyä pulnan satan,Quldarın ormanları tärpändi, ya tärpänmädi?Häm evi, häm qälbi sınmış binävalarçün görän,Dövlätin imkanları tärpändi, ya tärpänmädi?Şah Hüseyn ilä Yäzidi bir tutan cahillärin,Şah damarda qanları tärpändi, ya tärpänmädi?Özgänin ünvanına öz näslini yerläşdirän,Acgözün ünvanları tärpändi, ya tärpänmädi?Dövri-Sabirdän bu yanä bir äsr yatmışların,Lärzädän yorğanları tärpändi, ya tärpänmädi?
Get-gedä dövran özü insanların,Däymişi halında kalın göstärir.Heç nä yox, ancaq şähärin qızları,Azärbaycanın halın göstärir.Xalqının artisti olandan sora,Xalqına şalvarda dalın göstärir.Kändi täzäknän qızınan ölkämiz,Neft kimi dünyaya malın göstärir.And içäräm, hakim öz övladına,Rüşvätin än yaxşı yolun göstärir.Nämli betondan tutulub dizläri,Dost ona parketli polun göstärir.Hündür ev inşa eläyän här adam,Böylä hädis var ki, pulun göstärir.Öz ärinin razılığıynan demä,Ändamın här yerdä yalın göstärir.Säbr elä, Pünhan, yetişir haqq günü,İblis oyunda finalın

göstärir.22 yanvar, 2001
Saqqalı mäxmär kimidirNä qädär ki, bizä korrupsiya rähbär kimidir,Qarabağ söhbäti däryadakı längär kimidir.Kim deyir bizdä yalanlar yerimir-sähv eläyir.Sürüşür yağ kimi hätta, yolu märmär kimidir.Bizdä äsgärdän onunçün pul alırlar ki, deyäkMilli äsgärlärimiz muzdlu bir äsgär kimidir.

Hansı mätbuya baxırsan döşäyirlär İsaya,Döşämäkdändi yäqin ki, İsa qämbär kimidir.Bir sümük bir därilärçün bu dilim bir tikä ät,Ätä dolmuş irilärçün iti xäncär kimidir.İki yüz dollara uydu tükü pırpız VahabaAtdı o şiäni ki, saqqalı mäxmär kimidir.Mäqsädin näydi dedim cärraha yardın sinämi,Ämin oldum dedi, Pünhan sinädäftär kimidir.4 iyul 2001
Saqqalı mäxmär kimidir
Nä qädär ki, bizä korrupsiya rähbär kimidir,Qarabağ söhbäti däryadakı längär kimidir.Kim deyir bizdä yalanlar yerimir-sähv eläyir.Sürüşür yağ kimi hätta, yolu märmär kimidir.Bizdä äsgärdän onunçün pul alırlar ki, deyäkMilli äsgärlärimiz muzdlu bir äsgär kimidir.Hansı mätbuya baxırsan döşäyirlär İsaya,Döşämäkdändi yäqin ki, İsa qämbär kimidir.Bir sümük bir därilärçün bu dilim bir tikä ät,Ätä dolmuş irilärçün iti xäncär kimidir.İki yüz dollara uydu tükü pırpız VahabaAtdı o şiäni ki, saqqalı mäxmär kimidir.Mäqsädin näydi dedim cärraha yardın sinämi,Ämin oldum dedi, Pünhan sinädäftär kimidir.4 iyul 2001
Äntär "obezyan" necädü?


Görän heyvanxanada indiki dövran necädü?Göräsän färqdä insan ilä heyvan necädü?Neçä il bundan äzäl män belä ärz etmiş idimKi, ac aslan cücädü, indi bäs aslan necädü?Bizdä beş şirvana "äla" dolanırlar qocalar,Qoca heyvanlara bäs orda güzäran necädü?Biz amerikan itinä yağlı asatrin veririk,Özümüzsä yeyirik kilkä, badımcan necädü?Mäncä Robertin ögey qärdeşi dä orda qalır,Yeri gälmiş soruşum äntär "obezyan" necädü?Deyiräm öz itini taxtda yatırdan mämur,Kaş biläydi küçälärdä yatan insan necädü?Burda porsuqlara yer çoxdu näinki orada,Çünki bizlärdä bilirlär ki, qudurğan necädü?..Meşälär yandırılandan meşä çaqqalsız olub,Açılan şährdä çaqqallara meydan necädü?Män ki, ekranda demişdim ki, günüm it günüdür,Tez-tez itlär soruşurlar Baba Pünhan necädü?10 aprel, 2001
Äli bayrağıdı bu
Bu sinäm dağına äl däymä Vätän dağıdı bu,Bu dağın lalälärin äzmä şähid bağıdı bu.Get çadır şährinä dinlä ana laylalarını,Görginän ki, ana laylasıdı ya ağıdı bu!
Qarabağım gedäni getdi gözüm qaräsi dä,Yerinä qarä su gäldi qaramın ağıdı bu.Rastımın bährinä gir, qärq ol uşaq paklığına,Män dä qoy fäxr eläyim, rastımın üşşaqıdı bu.Onun üstündä äsänçün ana torpaqdı Bakı,Ana ämcäyini käsänçün para torpağıdı bu.Uzaq ol mövqeyi namälum olan insandan,Anlayınca gec olar dostdu, ya da yağıdı bu.Qälämindän ucalan sözläri haqdırsa ägär,Onda Pünhanda qäläm yox, Äli bayrağıdı bu.5 mart, 2002


Pünhanı şişirdirlär


Böhtanlara qatmaqçün, nöqsanı şişirdirlär,Zindanlara atmaqçün, böhtanı şişirdirlär.Sizlärdä xäcalätdi, bizlärdäsä adätdi,Adätdi beş ildän bir, nadanı şişirdirlär.Toylarda tutub qoldan, nazirlä süzän käslär,Qoltuqlara girmäkçün, imkanı şişirdirlär.Yer var gözä soxmaqçün, nä azı beş-on santı,Yer var üzä çıxmaqçün, xudmani şişirdirlär.Xortdannan ägär artıq, qorxmursa uşaqlar da,Bica yerä bizlärçün, xortdanı şişirdirlär.İllärdi ki, mänsäbdä, qarın şişiränlärimiz,İştanqı tutub indi, idmanı şişirdirlär.Cırtdanlara xaricdän div payı ayırmaqçün,Näsli cır olan divlär, cırtdanı şişirdirlär.

Basqal deyilän känddä, bir rövzeyi-rizvan var,Härdän aparıb orda, Pünhanı şişirdirlär.8 iyul, 2002
Qanlı bir sähäradı bu
Göz yaşım leysan olub sährada bir däryadı bu,Gäl gedäk burdan Hüseynim qanlı bir sähradı bu.Xatämin övladına yas tutmağa Adäm gälib,Adämin färyadına peyğämbäri - Xatäm gälib,Kärbäla torpağına göydän bütün aläm gälib,Car çäk başsız Hüseynä baş çäkän Zähradı bu,Gäl gedäk burdan Heseynim, qanlı bir sähradı bu.Ötdü min dörd yüz ilim, dur Şümrä bir meydan oxu,Yetdi son Aşura, zülmün qätlinä färman oxu,Bitdi häqqin intizarı, döndü bu dövran oxu,Surälär Sur oldu xätmi-qeybäti-kübradı bu,Gäl gedäk burdan Hüseynim, qanlı bir sähradı bu.Badu Kubä şährinä bir gün ÄliÄkbär gälär,Häzräti Äbbas ilä Häzrät Äli-Äsgär gälär,Zülfüqarıynan Ämir-äl-Mömünün Heydär gälär,Sahibi - äsr - Zamandan öncäki peydadı bu,Gäl gedäk burdan Hüseynim, qanlı bir sähradı bu.Ol Yäzidin läşkärindän bir başa min baş gedär,Şah Hüseynim başdadır här başda gizlin baş gedär,Baş düşär başdan çıxar qaş başa bir gün baş gedärYazdığım misralar içrä qalibi-misradı bu,Gäl gedäk burdan Hüseynim qanlı bär sähradı bu.Bir sähär män at belindä göydä gördüm Hüccäti,Endi göylärdän yerä sildim min illik häsräti,İnşäallah gün gälär Kubämdä görrük Häzräti
Bir häqiqätdir yazıb Pünhan demä xülyadı bu,Gäl gedäk burdan Hüseynim qanlı bir sähradı bu.12 aprel, 1998
Bir parça torpaq qalmadı
Barmağın här yanä qoydu äldä barmaq qalmadı,Qarmağın här yanä atdı bircä qarmaq qalmadı.Cırmağıynan, äl atıb haqqın üzün cırmaqladı,Dırnağıynan täxti tutdu, sındı dırnaq qalmadı.Kim ki, zänn etdi yaratmış guya alçaq dağları,Tanrı yeksan eylädi yernän, bir alçaq qalmadı.Öylä ki, İblis ayağı däydi Badu Kubämä,Äsdi rüzgar, soldu bağlar, kolda yarpaq qalmadı.Haqq asıldı, haqq tutuldu, haqq çäkildi çarmıxa,Bir özündän başqa heç käs haqqa ortaq qalmadı.Özlärin çılpaq edänlär haqqa don geydirdilär,Çılpaq häqdän don geyänlär leyk çılpaq qalmadı.Zalım oğlu pul alıb, ol qädr torpaq satdı ki,Heç özün basdırmağa bir parça torpaq qalmadı.Häzrät Abbasın älindän düşdüyü bayrağını,Kubädä qaldırdı Pünhan yerdä bayraq qalmadı.21 aprel, 2002
Başda ayaq gäzdiririk
Neçä ildir sinädä Şişäli dağ gäzdiririk,Dağıdır Şişä bizi gözdä bulaq gäzdiririk.
"Çırağ"ı özgäyä satdıq yatağıynan qarışıq,Yatağı tapmağa ämma ki, çıraq gäzdiririk.Yerdä yer azdı deyib, qoydu ayaq başımıza,Yerä girsäk dä dözüb başda ayaq gäzdiririk.Alimik, cahil üçün ot biçirik, bağ salırıq,Qälämi tullamışıq, indi oraq gäzdiririk.Atamız ağ, anamız ağ, üzümüz isä qara,Çün Dubaydan sora gizlindä uşaq gäzdiririk.Qarabağdan bu qädär faydalanan varsa ägär,Qarabağ därdin üräklärdä nahaq gäzdiririk.Kimi lazım bilirik burda müxalif qoyuruq,Kimi ki, bilmäyirik, gözdän uzaq gäzdiririk.Biz Qazan xan deyilik, biz içi boş bir qazanıq,O säbäbdän dä papaq yerinä qapaq gäzdiririk.Desälär ki, necä Pünhandı, bu, aşkardı tamam,Söyläyin aşkarı pünhanla calaq gäzdiririk.20 aprel, 2001
Bu äcäldir, susginän!
Bir xäta söz bir fälakätçün tämäldir susginän,Här fälakät çox hälakätçün ämäldir susginän.Öylä yer var kim, dinärsän sözlärin nöqsan çıxar,Böylä yerdä bir baxış sözdän gözäldir susginän.Här şeyin än ibtidası häm tämiz, häm doğrudur,Yäni ki, susmaq danışmaqdan äzäldir susginän.Män üräk oynatdım at yox, şer meydanında bil,Alämä säs salma ki, täbim äfäldir susginän.

Özgädän mäna götürmäk xislätimdä yox mänim,Söz ümumi, leyk här mänam özäldir susginän.Sözlärin ömrün qışın yaz eyläyirsä yaz yarat,Yox ägär görsän ki, solmuş bir xäzäldir susginän.Sän mäni susdurmağa qadir deyilsän, ey gäda,Çünki bir şahäm tacım Allahdan äldir susginän.Bir qonaq var här yerä pünhan gälär, aşkar gedär,Gälsä, Pünhan, salma hay küy, bu äcäldir susginän! 16 may, 2001


Ağlamağım var, gözälim

Nä işim var, na evim var, nä bağım var gözälim,Nä pulum var, nä ätim var, nä yağım var gözälim,Demä ki, yoxdu bağım män täräväzdän kasıbam,Kabinetlärdä kudum, balqabağım var gözälim.Neyniräm män maşını gärçi mäni därd aparır,Älli dörd at gücünä tän ayağım var gözälim.Mänä tän eylämä ki, evdä çırağım yoxdur,Vacib oldur ki, dänizdä "Çırağ"ım var gözälim.Nä olar ki, Bakıya ermäni täşrif buyurub,Ermäniynän axı burda calağım var gözälim.Mäni toy mäclisinä bir hacı dävät elädi,Dedi "şollar" şüşäsindä arağım var gözälim.Bädgüman olma ki, däryaya gedärsäm quruyar,Çünki därya qädäri ağlamağım var gözälim.
Yedilär, qoymadılar ortada

bir şey qalsın,İncimä söyläsäm ancaq qırağım var gözälim.Saçım ağ, saqqalım ağ, neyniräm ölsäm käfäni,Bäxti-Pünhanä sevin, pulsuz ağım var gözälim.28 aprel, 2002
Şalvarımız evdä qalıb
Bizi çox därinä çäkmä, arımız evdä qalıb,Üzümüz sürtülüb, häm astarımız evdä qalıb.Bizä tän eylämä, neyçün belä çılpaq gäzirik,Evimiz orda qalıb, paltarımız evdä qalıb.Göbäyi oynadan här cür havamız var küçädä,Üräyi oynadan amma tarımız evdä qalıb.Necä on "Şirvan"a Mämmäd kişi qız versin ärä,Äriyib "qar qız"ımız qız qarımız evdä qalıb.Kişiyik, amma ki, şortikdä gäzib fırlanırıq,Soruşanda deyirik şalvarımız evdä qalıb.Än gözäl qızlarımız katibälärmizdi bizim,Gäzirik katibälärnän yarımız evdä qalıb.Biri mömin qız idi, o biri isä "mamlı-matan"Matanı verdik ärä, dindarımız evdä qalıb.O genältdikcä yerin, yer bizä darlıq elädi,Genimiz ermänilärdä, darımız evdä qalıb.Bizä söz çatdıra bilmäzsän, äzizim, bunu bil,Hälä Pünhandakı söz ambarımız evdä qalıb.20 mart, 2001

Lütün biridir


Gälib çıxıb bu şoran torpağa şitin biridir,Yavaş-yavaş daraşır här yana bitin biridir.Väzifälärdä böyük kütläni idarä edän,Nä çoxdu kütläsi çox, amma ki kütün biridir.Yalan deyib yekälän, millätin yeyib kökälän,Görüb ki, aynada piy bağlamış ätin biridir.Onu görändä siçan täk qaçıb girir deşiyä,Mäni görändä qapır, guya bäd itin biridir.Hicabı qız-gälinä läğv elätdirän kişinin,Yäqin ki, qız-gälini şähridä lütün biridir.İnanma hiyläsinä rämm atıb gäzän kosanın,Häkim babanı edän daş, ifritin biridir.Härami tayfasının kökläri üzüldü, Baba,Biri yıxılsa gedär ardı, än çätin biridir. 30 iyun, 2002


Vandam ağlasınXeyr ilän şär düşdü bir äyyamä*, äyyam ağlasın,Qätlä yetmiş näsli-peyğämbärçün İslam ağlasın.Şah Xätai bu mäqamçün böylä bir färman verib,Bir gecä şam bärq vursun, bir gecä şam ağlasın.Bir zaman imzasına qurban käsänlär indi dä,Qoy hämän qurbanlara çäksin bir äncam ağlasın.Böylä qarğış eylämiş yäqin bizi zalım fäläk,İqtidar gülsün, äsir qızlar här axşam ağlasın.
Bax, beş-on şirvandan ötrü
äsgärin ähvalına,Zabitin döydürdüyü cansız bir ändam ağlasın.Mähkämä iş vermäsä bir kimsä iş vermäz dedim,Orda da yerlär dolub, qoy "Qulp"da reklam ağlasın.Sadä fändlärnän neçä dağ boyda insan yıxmışıq,Qoy paxıllıqdan yanıb qeyz ilä Vandam ağlasın.Pünhanın söz-söhbätindän inciyän, Pünhanı yox,Sözlärin etsin qulaqlarında edam ağlasın.10 mart, 2002


Män Qarabağçün yaşadım


Elä zänn eylämä ki, täk yaşamaqçün yaşadım,Män elin därdini gizlin daşımaqçün yaşadım.Bir üräk dözmädi yüksäklärin alçaqlığına,Ona güc verdi xuda dözmäli dağçün yaşadım.Gözümün qaräsi äşk ilä töküldü varağa,Varağım qarälänincä bu varağçün yaşadım.Gäläcäk näslä häqiqätläri çatdırmaq üçün,Anadan olmayan onlarla uşaqçün yaşadım.İblisin son gününä xeyli marağım var idi,Allahın hökmü ilä böylä maraqçün yaşadım.Män demişdim kişi yox, ölkä papaqnan doludur,Bu mänä yer elädi, bax bu papaqçün yaşadım.Bir Müqäddäs qonağın gälmäsin hiss etmädäyäm,Älli dörd ildi dözüb sirli qonaqçün yaşadım.Pünhanın bağın alıb zorla keçirtdin adına,Sän bu bağçün yaşadın män Qarabağçün yaşadım.

23 noyabr, 2001Märkäzi klinik xästäxana
Säbäbkarä şükürBorc verir faizä dost dostuna, äğyarä şükür,Ölüb öldürmä hälä yoxdusa dostlarä şükür.Qarabağ davası bu millätin açdı içini,Qara ağdan belä ayrıldı, säbäbkarä şükür.Seçkilär vaxtı bir az zährimar atdı, yaşadıq,İndisä täkcä zähärdir, o zährmarä şükür.Nä pulum var, nä işim var, nä bir äynim, nä başım,Atmayıbdırsa mitilmi bayıra, yarä şükür.Ağızı şorpalılar, azäri avropalılar,Öpüşürlär küçädä, ay kişi, bulvarä şükür.Bir zaman qız-gälinä şalvarı irad elädik,İndi gündäymäzi vitrindädi, şalvarä şükür.Heç fikir çäkmä ki, testdän käsilärsän, a bala,Onu da qurdalayırlar, neçä dollarä şükür.Mänä can borcunu faizlä veribdirsä Xuda,Onu Pünhandan alıb yüz ilä qurtarä şükür. 13 iyun, 2001
Üz asvaltdısındandır
Uduzmaq cürbäcürdür, bax, bizimki matdısındandır,
Säbäbdir haqq piyada ağ yalanlar atdısındandır.
Saatmız gah uruscan fırlanır,gahi amerkanca,İki äqräb arasında bu xälq it-batdısındandır.Saatlar dal ola yaxud qabaq färq eylämäz äsla,Kasıbçün sutkanın här bir anı färyaddısındandır.Neçä ildir bu torpaqda üräk partlatdı haqsızlıq,Buna terror deyän yox, amma bu üçqatdısındadır.Şäkillär görmüşäm vallah bir il keçsä solur rängi,Väkillär görmüşäm billah üzü asfaltdısındandır.Nä evdä arvadından äl çäkir, häm nä Siranuşdan,Demä här ehtimal üçün iki arvaddısındandır.Vähabi kimdi, İslam kim, bunu äla bilir Corc Buş,Bilir Vähhab änd Hempfer kimin ştatdısındandır.Köçäryanä dedim nefti get al qärdeşdiyün rusdan,Dedi sizdän gälän gizlin nöyüt lap daddısındandır.Zamanın Sahibi äqräbläri taxtdan salar, Pünhan,O Sahib ki, Quranda häqq ilä isbatdısındandır.23 oktyabr, 2001Çäkirlär dala


Vaxtı verirlär qabağa älbääl,Amma güzaranı çäkirlär dala.Keçdi zaman hökmünä äqräblärin,Zähri verib canı çäkirlär dala.Öndä gedir äqräbi här kim tutur,Tutmayan insanı çäkirlär dala.İstäyirik bir balaca dirçäläk,Här cürä imkanı çäkirlär dala.
Gah bizä şirvanın ucun göstärib,


Gah da ki, şirvanı çäkirlär dala.İşdä verirlär qabağa qızları,Amma ki, oğlanı çäkirlär dala.Soyqırığa särf elämir soyqırım,Bax odu qältanı çäkirlär dala.Bir kärä meydan verib azadlığa,Yüz kärä meydanı çäkirlär dala.İldän-ilä milläti lüttändirib,Ähli -müsälmanı çäkirlär dala.Şah damarından Bakının sallanıb,Azärbaycanı çäkirlär dala.Fäsli-payızda doğulan Äqräbäm,Bax odu Pünhanı çäkirlär dala.2 aprel, 2002
Torpağı ehsanlıq olar
Min günahın cavabı häşrdä bir anlıq olar,Cämi bir anın içindä härä bir yanlıq olar.Başuva döymäginän getsä älindän vätänin,Göyä bağlanmayanın torpağı ehsanlıq olar.Ermäni arvadın ilä aranı vurma hälä,Yüksäk status olan vaxtı peşimanlıq olar.Bu elin başına kim saldı däyirman daşını,Gün gälär ki, onun öz başı däyirmanlıq olar.Neçä evlär yıxıb üstündä saraylar tikänin,Räsmdir xälqi üçün qälbi qäbiristanlıq olar.
Näfsä qulluq edänin rütbäsi şeytan nökäri,Haqqa
qulluq edänin rütbäsi insanlıq olar.Günlärin bir günü
Pünhan Babadan ayrı düşär,Baba torpaqlıq
olar, Pünhan asimanlıq olar.11 mart, 2001
İmkan olar
biz bilmärik


Qorxuram yellär äsär, tufan olar biz bilmärik,Yer dinär, göy dindirär divan olar biz bilmärik.Bir saray tikdirmäk üçün onlar ilän ev yıxan,Qäsbkarın var-yoxu viran olar biz bilmärik.Faiz ilän borc verib, çox borclunu ağlar qoyan,Nanäciblär qanına qältan olar biz bilmärik.Qorxuram ki, Zülfüqarın sahibi pünhan gälär,Zülmükarın göz yaşı leysan olar biz bilmärik.Harda rüşvät var, talan var, ver bizä ünvanını,Son näfäsdä almağa imkan olar biz bilmärik.Qorxuram ekranda lüt ändamını göstärmäyä,Özgälär bizdän qabaq üryan olar biz bilmärik.Biz bu torpaq söhbätin dartdıqca hey saqqız kimi,Tazä-tazä bölgälär ehsan olar biz bilmärik.İblisä dästäk verib düşmänlä dost olsaq ägär,Bir zamanlar dost bizä düşman olar biz bilmärik.Äsrlärdir Baküyä yol qät edän Sahib Zaman,Gälmäyindän qorxuram peşman olar biz bilmärik.Göz qulaqda ol ki, Pünhan, xalqın üstündän düşän,İqtidarın örtdüyü yorğan olar biz bilmärik.


 3 aprel, 2001
Qumar onun qumarıdırNä var - nä yox soruşma çox, nä var onun nävarıdır,Mänim evimdä qar yağır, bahar onun baharıdır.Xuda mänim mäkanımı yazıb däniz känarına,Nädändi boş sular mänim känar onun känarıdır.Äkil odur, bäkil odur, şäkil odur, väkil odur,Älil mänäm, zälil mänäm ssenar onun ssenarıdır.Yuxumda gördüm ölmüşäm, qäbir dä ki, "platnı"du,Pul olmadı girim yerä, bazar onun bazarıdır.Pıçıldayıb Säbayeli, qulağma gizli söz dedi,İmam gälincä döz dedi diyar onun diyarıdır.Qarabağım üzük qaşı, üzük-üzük olub daşı,Oyun böyükdü biz naşı, qumar onun qumarıdır.Dili qübarlı bir ana, dävaya gäldi vermädin,Anan qübardan ölsä bil, qübar onun qubarıdır.Alıb Baba tüfängini, atır sözün qäşängini,Däyib qaçırtsa rängini, şikar onun şikarıdır.15 yanvar, 2002


Sän hacıynan, män hacı

Bir gün haqqın surun aldıq sän hacıynan, män hacı,Haqq gälincä suru çaldıq sän hacıynan, män hacı.Haqqa baş äydik ki, haqqın yollarında azmayaq,Här baş äydikcän ucaldıq sän hacıynan, män hacı.Düz deyän düzlärdäqaldı, leyk biz düzlärdä yox,Düz danışdıq düzdä qaldıq sän hacıynan, män hacı.Bir häbibin bağçasında bülbül ötdü - ağladıq,Bir qäribi yadä saldıq sän hacıynan, män hacı.Häsräti - Sahib Zaman üzdü Äziznän Pünhanı.Bax bu häsrätnän qocaldıq sän hacıynan, män hacı.9 avqust 2001.


Bir dänä şirvanı yox


Bir uçuq ev görsä kim bir yanı var, bir yanı yox,Pünhanın ünvanıdır bu, özcänin ünvanı yox.Tanrıdan bir parça torpaq istädim män, susdu o,Sän demä hamsın satıblar Tanrının imkanı yox.Sändä häsrät dağı duydum yer verib rähm eylädim,Män sänä bir bağı qıydım sän mänä bir şanı yox.Ey düşüb gündüz-gecä meydanda azadlıq gäzän,Haqq olan dünyadır azadlıq, onun meydanı yox.Män dedim Şirvanlıyam, şirvanlılar mat qaldılar,Bu necä Şirvanlıdır ki, bir dänä şirvanı yox.Biz qädimlärdän elä äşyapäräst xälq olmuşuq,Çünki Allah can verändä cismi tutduq, canı yox.Bälkä dä, qulp qoymasaydı ev düşärdi Pünhana,Neynäsin "qulp"dan sävayı başqa bir ekranı yox.29 may, 2002*
Şurikä köz qoymuşuq


 

Här näyä äl vurmuşuqsa,

orda bir iz qoymuşuq,Sirr odur ki, äyri älnän izläri "düz" qoymuşuq.Mähkämä iş vermäsä bir kimsä iş vermäz bizä,Ärz edib ki, hamıya iş vermäyä söz qoymuşuq.Haykanuşdan bilmädin neyçün tamam ayrılmadıq,Çün barışmaqçün onunla sonraya üz qoymuşuq.Şurikä "razvod" verib, biz seksual Avropada,Şuraya evlänmäk ilä Şurikä köz qoymuşuq.Vergilär sultanıyıq mäscid heç hazır olmamış,Pul äsasın mäscidin divarına tez qoymuşuq.Millätä göz vermişik, amma işıq yaddan çıxıb,Kim işıq vermäk dilärsä üstünä göz qoymuşuq.Pärdäsin yırtıb häyanın abrı alt-üst etmişik,Altı göstärmäkçün üstdän alta razrez qoymuşuq.Pünhanın söz xonçasından söz yeyib boş qabına,Bir "butulka" isti-kafir, beş metr bez qoymuşuq. 26 aprel, 2001
Atdan özünçün
Ya düz yola keç ömrü boyu qatdan özünçün,Ya äyrini seç,
dähridä rahatdan özünçün.Cähd eylä ya qız ver, ya qız al iqtidardan.Ondan sora üstdän ye, dağıt altdan özünçün.Axçisifät olsa gälinin eyninä alma,Ört-basdır elä, amma sevin şaddan özünçün.

 Bal da tämiz olduqda

boğaz yandırar älbät,Sän hiylälär öyrän qarışıq zatdan özünçün.Torpaq bahadır burda näinki Qarabağda.Evlän, sora yer al elä Sumbatdan özünçün.Korrupsiyanın yolları asan deyil äsla,Zähmät çäkib öyrän onu usdaddan özünçün.Ordan bura qaçmaq bizä xas bir häräkätdir,Burdan kişisän qaç ora isbatdan özünçün.Xalqın belinä çıx, de mäni xälqim ucaltdı,Här eybinä tut pärdä camaatdan özünçün.Yerlärdä süründün keçän il, Pünhan, ilan täk,Gäldi at ili indi dä get atdan özünçün.25 dekabr, 2001


Ötdü cavanlıq Qarabağ


Canavar näslinä särf etdi dumanlıq QarabağKi, ola onlara här dämdä yavanlıq Qarabağ.Qarabağ atlarının keçdiyi dağlar-därälär,Ermäni eşşäyinä oldu samanlıq Qarabağ.İrävan xanlığını zäbt elämäkdänsä qaçıb,Bakıda qurmağa gäldik täzä xanlıq Qarabağ.Bu ona, o biri buna, bu biri ona, o birinä bu,Belä zäncirlä gedir hökmi-rävanlıq Qarabağ.Çäkmäsäk gärçi Tumanyanın äyindän tumanın,Fatıya olmayacaq yoxsa tumanlıq Qarabağ.İki äqräbdän asılmış yekä käfkir kimiyik,Gah o yanlıq oluruq, gah da bu yanlıq Qarabağ.
Dähşätinlä Baba Pünhana äzablar
verdin,Häsrätinlä sovuşub
ötdü cavanlıq Qarabağ.21 iyul 2002
Bişäräfindän aman oy!
Bu Vätän torpağının bir täräfindän aman oy!Bu yazıq millätimin bitäräfindän aman oy!İblisin cähräsi här rängdä käläflär äyirir,Qarabağçün äyirän särkäläfindän aman oy!Vätänin qızlarını sähnädä härraca qoyan,Vätän oğlanlarının bişäräfindän aman oy!Bakını zäbt elämäk idisä mäqsäd, äcaba,Xalqımın bir belä bica täläfindän aman oy!Analar modabaz isä, atalar rüşvätxor,Bu biyabırçı davamın xäläfindän aman oy!Pünhanın yumşaq üzündän xata gälmäz adama,Amma ünvanladığı söz hädäfindän aman oy!7 iyul, 2002
Eşşäyi Mämmädhäsänin
Sän gälän gündän ölüb eşşäyi Mämmädhäsänin,Qalmayıb sän demä heç bir şeyi Mämmädhäsänin.Bu çätin ömrünü eşşäklä sürürmüş yazıq,Deyäsän bitdi ömür sürmäyi Mämmädhäsänin.Deyiräm yengiyä bir tövr ilä sağ çıxsa da o,Mäncä säs vermäyä qalmaz heyi Mämmädhäsänin.

 
Millätin beynini dondurmağa


mahirmiş urus,Yetmiş ildir ki, açılmır keyi Mämmädhäsänin.Can gedib, cismini tapşırmağa da torpaq yox,Kimä lazım yox ägär heç näyi Mämmädhäsänin.Ahu-färyadı neyin naläsi mislindä idi,Üräyi partladı, susdu neyi Mämmädhäsänin.Olacaq yar xuda bizlärä, Pünhan, çaxacaq,Xudayarın başına şimşäyi Mämmädhäsänin.20 iyul, 2002
Nöqsanlar arasında
Tädris ili başlandı, xoş anlar arasında,Bir häftä sevinc gäzdi, insanlar arasında.Mäktäb yolu şumlandı, rüşvät ilä tumlandı,Başlandı yığım dövrü, "dehqan"lar arasında.Üç, yäni otuz dollar, dörd – qırx, beş isä älli,Färq kursda olur bir dä, dövranlar arasında.Örtüklüyä min töhmät, paltarsıza beş qiymät,Qiymätsiz olub ismät, üryanlar arasında.Başlarda ziya olsa, zülmätdä Vätän qalmaz,Mäftil zämidän yanmaz, şalbanlar arasında.Ya qarnıvu çäk saxla, ya pencäyi dart bağla,Bağlanmır otur ağla, nöqsanlar arasında.İblisdän hälä dünya, azad ola bilmirsä,Azadlığı axtarma, meydanlar arasında.Çox mätäläbi xälqiyçün, aşkar elädi Pünhan,Öz därdi fäqät qaldı, pünhanlar arasında.2 avqust, 2002
Dustaqlara qaldı
Häsrät dolu gözlär dikilib dağlara qaldı,Yüksäkläri verdik ümüd alçaqlara qaldı.Torpaqlarımız getdiyi gündän älimizdän,Ällär uzanıb şormäzä torpaqlara qaldı.Allahdeyän oldu, deyilänlär boşa çıxdı,Yersiz hädä qorxu quru barmaqlara qaldı.Xofdan elä güldü, elä bil mayda gül açdı,Vacib işimiz maygülü yaltaqlara qaldı.Şänlikdä bir alçağı şişirdib dağa qoydu,Mänlik ayaq altındakı tapdaqlara qaldı.Äyri bel ilä äkdiyi dä çıxdı äyilmiş,Yäni ki, bu xislät gäläcäk çağlara qaldı.Göy partladı yer çatladı nankorlar älindän,Uçdu haram evlär daşı çatdaqlara qaldı.Bayram günü bayraqdara däydikcä täpiklär,Bayraq kimi yüksälmäk o bayraqdara qaldı.Dövlät, onun uğrundakı yaltaqlara, Pünhan,Zillät vätän uğrundakı dustaqlara qaldı.4 aprel, 2001
Bu vähabi länätulla
İmama* qoyub qadağa, bu vähabi länätulla,
Vahaba gedir sadağa, bu vähabi länätulla.


O zamanlar ingilisdän,


äräbä qonaq gäländä,Özünü satıb qonağa, bu vähabi länätulla.Bu nahaq cahanda İblis, hälälik şah olduğuyçün,Bäşäri salıb marağa, bu vähabi länätulla.Neçä hüccätin mäzarın, dağıdıb-söküb Bäqidä,Polisi düzüb qabağa, bu vähabi länätulla.Äli Käbädä doğulmuş, odu ki, tävaf edändä,Dodağın sıxar dodağa, bu vähabi länätulla.Nä bilir nädir imamlıq, nä bilir nädir seyidlik,Nä bilir nädir Ätağa, bu vähabi länätulla.Bakıya gälib ki, bir gün, "Vahab"ı oturda täxtä,Bizi tullaya qırağa, bu vähabi länätulla.Kralın säräncamıyla, dolaşıb şähärdä qoymur,Satıla Nähcül-Bälağä, bu vähabi länätulla.Gälär öylä bir zaman ki, käsilär dili kökündän,İmamı qoyanda lağa, bu vähabi länätulla.Zamanın gälir İmamı, İmamın çatıb mäqamı,Başını çäkir çomağa, bu vähabi länätulla.Açılanda sirri-Quran, ucalanda ärşä Pünhan,Büzüşüb dönär yumağa, bu vähabi länätulla.3 may, 2001


Filansız bilinir

Däyişib dövr nä arvad, nä dä ki, qız bilinir,Necä Avropa girib şüura amansız bilinir.Sizä şalvar yaraşırsa, bizä şalvar yapışır,Odu ki, bizdä tumannıyla, tumansız bilinir.Bir müqäddäs gälişin çoxları hiss etmädädir,Nä iman sahibi çünki, nä imansız bilinir.


 


Ulu Xankänd ilä Başkänd ABŞ-ın kändläridir.


Yäni Buşkänddi här iksi, bu yalansız bilinir.Gövdäsindän görünür ki, kökü yandan su içir,Kölgäsindä oturanlar isä, yansız bilinir.Bizä bir toy tutulub ki, säsi axırda çıxar,Çalanı köhnä çalandır bu çalansız bilinir.Gedib Avropada äxlaqımızı däfn elädik,İndi statusumuz şäkkü filansız bilinir.Çıxginän gäzmäyä bir yay günü "Tarqovli"yä sän,Burda ättövbä müsälmanla fransız bilinir.Yığışır hamı bu torpağa qiyamät gününä,Olacaq sorğu-sual, Pünhan, amansız bilinr.28 iyul, 2001
Haqq ähli bilet almadı
Säs düşsä dä alämlärä qandallarımızdan,Bir kimsä xäbär tutmadı ähvallarımızdan.Biz ibräti korrupsionerdän elädik äxz,Övladlarımızsa teleseryallarımızdan.İşğalçılara qarşı boş icmalçılıq etdik,Zinharä gälib xälq bu icmallarımızdan.Bilmäm yağı işğalı ilä razıdı, ya yox,Biz razıyıq ämma ki, öz işğallarımızdan.Od vurdu bizä tüstüsü çıxdı täpämizdän,Basdırdı ki, iz qalmaya tonqallarımızdan.Atäşkäs olan dövrdä genral oluruqsa,Bu räsmdü qorxmaz yağı genrallarımızdan.
Haqqın qatarı gälmädi,


ömrün yolu bitdi,Haqq ähli bilet almadı vağzallarımızdan.Allahı ägär qälbimizä biz şärik etsäk,Pünhan, qovarıq şeytanı iqballarımızdan.4 aprel, 2002
İtlär ki, karvanındadır
Härbdän qorxmaz o käs ki, qeyräti qanındadır,Düşmänindän intiqam almaq onun canındadır.Gäl gedäk äsgär, vuraq xäncär Yäzidin başına,Zalimin märddän payı, al qanä qältanındadır.Äsl qeyrät sahibi rahät yatammaz bir gecä,Ondan imdad gözläyän qız ta ki, düşmanındadır.Härbi xidmätdän nä bilmäk istäsän-mändän soruş,Varlı pul, yoxsul isä can vermäk imkanındadır.Bir zaman bostan müqävvasın yerindän laxladar,İllär ilä atdığım daşlar ki, bostanındadır.Torba tikmäkdän keçiblär, "turba" tikmäk fändinä,Amma här iksindä mäqsäd Molla yorğanındadır.Binäva xälqin malıynan varlanan karvanbaşın,Parçalar bir gün quduz itlär ki, karvanındadır.Bir ovuc insan bazar zänn etdiyindän ölkäni,Här bazar, var bir yazar ki, qulpun ekranındadır.Tez çıxıb getsin o dövran ki, şärikdir İblisä,Tez gälib çıxsın müqäddäs il ki, dövranındadır.Düz qälämdän äyri çıxsa Pünhanın, yaräb, sözü,Süst olub düşsün yazan ällär ki, ünvanındadır.


 

25 dekabr, 2001
Bu millätin qulpu qırığXonçalara qoyulmarıq,Yardım olsa sayılmarıq,Öskürsäk dä ayılmarıq,Yorğanımız sırığ-sırığ,Bu millätin qulpu qırığ.Häyat qalıb yoldaş gedib,Qeyrät olub nimdaş gedib,Alt üst düşüb, üst-baş gedib,Yubkalar da cırığ-cırığ,Bu millätin qulpu qırığ.Kür bulanıb Araz qalıb,Şillä däyib qapaz qalıb,Bakı ähli bir az qalıb,Qalanın da işi fırığ,Bu millätin qulpu qırığ.Baş yolumuz qüsurludur,Ayaq yolu çuxurludur,Üzümüz çoxsüxurludur,Bellärimiz sınığ-sınığ,Bu millätin qulpu qırığ.Ac qurdlarla dolub meşä,Älä gälän, keçib dişä,Meşäbäyi düşüb işä,Vähşilärlä dolub qoruğ,Bu millätin qulpu qırığ.Ävvälimiz Näbi, Häcär,Axırımız häftäbecär,Däliläri Hämzä seçär,Ağıllını zindana yığ,Bu millätin qulpu qırığ.24 fevral, 2001
Ağ atlı oğlan hardadır?
Haram alıb marağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Aram tutub qırağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Tox arxasın çäkib gedir, ac ağzını tikib gedir,Soran da yox sorağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Qızartmışıq yanağmızı, qısaltmışıq balağmızı,Xuda verib talağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Bu ermäni dığasının, ägär başı käsilmäsä,Gälib käsär qulağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Düşüncämiz saray, maşın, fäqirin atmışıq daşın,Bäyänmärik çolaqmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Gälin baxın qonağmıza, çıxıb bizim ağacmızaQırıb tökür budağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Äsilmizi itirmişik, känarä gen ötürmüşük,Çoxaltmışıq calağmızı ağ atlı oğlan hardadır?Yuxarıda harın gedir, aşağıda qarın gedir,Väräm tutub uşağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Äräb elindä bir sürü, Azärbaycan maralları,Soxub yerä papağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Çobanların siyasäti, siyasätin çobanları,Alıb bizim çomağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Nä sännänik, nä männänik, fäqir Mämädhäsännänik,İtirmişik ulağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?Xäbär çatıbdı Pünhana, gälib ağ atlı dövrana,O yandırar çırağmızı, ağ atlı oğlan hardadır?


 

5 fevral, 2002
Meydan belä dirçäldi
Ruh verdi Xuda cismä, insan belä dirçäldi,Heç olmadı insanda, nöqsan belä dirçäldi.Bir xeyli zaman ötdü, ämma yaranan bir gün,Bu dirçälişä oldu peşman belä dirçäldi.Ruh göylü bädän yerli, başlandı dalaş-dava,Söz düşdü yer üstündä şeytan belä dirçäldi.Bir gün belä minvalnan bu Azärbaycanda,Mäqsädlärin uğrunda imkan belä dirçäldi.Minlärlä piyadayçün bağlandı bütün yollar,Top vurdu Väzir qaçdı meydan belä dirçäldi.Näsrani qırıb-çatdı, bizsä oturub-durduq.Täslimçi növü üzrä idman belä dirçäldi.Çox kändi soyub gäldi, yäqin ki, doyub gäldi,Xankändi qoyub gäldi bu "xan" belä dirçäldi.Äql ilä dolu başlar, täyyarädä odlandı,Xatircäm olub bundan, nadan belä dirçäldi.Millät oda yandıqca, mätläbläri qandıqca,Atäşkäs uzandıqca düşman belä dirçäldi.Ol väqti Mübariz dä, qulpnan çıxıb ekranda,Qulpsuzlara qulp qoydu, ekran belä dirçäldi.Dünyaya vida etdi, bir ömrü tämam etdi,Ta zühr İmam etdi, Pünhan belä dirçäldi.16 may, 2001


Nimdaş aparatnan gedirikDemä at yoxdu onunçün belä matnan gedirik,Qalxginän şahä bu il cäng elä atnan gedirik.Vaxtı öldürdüyümüzçün bizi häbs etsä zaman,Deyärik äqräbi än paslı saatnan gedirik.Atamızdan görüb öyränmişik harınlığı biz,Başlanandan at ili därsä "fiat"nan gedirik.Zaçotun qiymäti beş, imtähan on "şirvan"dır,Gäläcäk äsrä bu qiymätdä savadnan gedirik.Kimi sağdan, kimi soldan, kimi puldan sildik,Ämin olduq ki, Äminsiz bir häyatnan gedirik.Atalar söylädi qaçmaq da igidlikdändir,Hara getsäk belä mänalı sitatnan gedirik.Mülkümüz olsa da hündür bizi düşmän görmür,Qorxudan evdä dä çünki yatayatnan gedirik.Başı boş mämura başsız dedim, o güldü mänä,Dedi baş olsa da boş, äldä peçatnan gedirik.Nä şäkil çäkdiririksä üzümüz qarä çıxır,Çünki ildän ilä nimdaş aparatnan gedirik.Mäncä haqqın sözü, häm dä özü var Pünhanda,Bu säbäbdän onun ardınca nicatnan gedirik.13 yanvar, 2002
Boynuna böhtan ataq
İş vuraq, dinc durmayaq, iş vurmaq üçün can ataq,
Xälqä kim imdad edirsä biz ona hädyan ataq.


Gäl çıxardaq


Az.Tv-yä ac-susuz yaltaqları,Bir yalançün ağzına üç-dörd dänä şirvan ataq.Pul alıb ağır cäzanı bir fäqirin boynuna,Qoymaq üçün üstünä beş-altı damcı qan ataq.Ya gäräkdir haqq olub, qanunu düz icra edäk,Ya gäräk alçaqlıq ilä boynuna böhtan ataq.Ermäniyçün bir belä äldän gedirsä gärçi bu,Böylä täklif var onun soy adına bir yan ataq.Torpağı zornan bizä verdirdilär ki, biz gälib,Abşeron torpaqlarında bağ salaq bostan ataq.Xästälik cansızda yardım därmanı qansızdadır,Vermäyir ki, ölmämäkçün ayda bir därman ataq.Çox zaman Pünhana dästäk vermäsäk dä aşikar,Haqq sözä, heç olmasa, imzamızı pünhan ataq.6 aprel, 2002
Toylar belä toylardı
Toy tutdu bizä düşman, toylar belä toylardı.Toy näğmäsi Ärrähman, toylar belä toylardı.Bu toyda gälinlärmiz, äğyarä gälin oldu,Bäylär dä qana qältan, toylar belä toylardı.Bilmäm kim unutdurdu, xälqä bu ağır därdi,Şänlik oxudu meydan, toylar belä toylardı.Mäğlubiyät eşqiylä, çox şadlıq evi açdıq,Xankändi, Şuşa, Dilcan, toylar belä toylardı.Qol açdı uduzmuşlar, pärvaz elädi quş täk,Odlandı Azärbaycan, toylar belä toylardı.

 

Qışqırdı: Vätän därdi,


öldürdü mäni saqi,Süz dalbadala şampan, toylar belä toylardı.Çöllärdä çadırlarda, qızlar qarıdı il-il,Sevdaları särgardan, toylar belä toylardı.Borc ilä cehiz aldı, toydan da qalan heç nä,İndi oturub peşman, toylar belä toylardı.Bäynän gälini gördüm, keçdi Quran altından,Amma ki, gälin üryan, toylar belä toylardı.Mümkünsä toya dävät, etmä Baba Pünhanı,Pul salmağa yox imkan, toylar belä toylardı.5 fevral, 2001


Bakının därdi var


Yorğundur, yatmayır haçandan Bakı,Doyub yad ellidän, qaçqından Bakı.Üzülüb, öläcäk acından Bakı,Mäğrur görünsä dä o can üstädir,Bakının därdi var Bakı xästädir.Yaltaqlar dästäsi baş alıb gedir,Qeyrät yavaş-yavaş boşalıb gedir,Mäktäbli qızlar da qaş alıb gedir,Ärli dä, ärsiz dä bir häväsdädir.Bakının därdi var, Bakı xästädir.Äsrlär itirdik illär içindä,Qanqallar bitirdik güllär içindä,Çaqqallar dolaşır ellär içindä,Aslanlar, pälänglär daş qäfäsdädir,Bakının därdi var, Bakı xästädir.O, Cıdır düzüyçün çadır ağlayır,Çadır övladıyçün Cıdır ağlayır,Namus itkin düşüb abır ağlayır,

 Kömäksiz qız-gälindästä-dästädir.Bakının därdi var, Bakı xästädir.Sän ey
"Qız qalası" qalasan hälä,Säni hämişä qız qalasan hälä,
Därdini Pünhana qala sän hälä,Ta ki, göz yollarda qulaq
säsdädir,Bakının därdi var Bakı xästädir.13 may, 2001
Gözümdän yaş axar, qar qız
Çadırlarda donan qızlardı qar qız, yoxsa sän qar qız?Gäl etmä haqqı inkar qız,Gözümdän yaş axar qar qız,Sän älvan bir hädiyyä, o çöräkçün intizar qar qız,Bu haqqı etsän inkar qız,Gözümdän yaş axar qar qız.Säadät içrä gördüm män säni zär xarä paltarda,Yanırdın çil-çıraqlarda,Onun zülmät, işıqsız axşamıysa ahu-zar qar qız,Bu haqqı etsän inkar qız,Gözümdän yaş axar qar qız.Dedim, ey qar qızım çıxma çadırdan tutma üz şährä,Şähär süd çalxayan nehrä.Säni görsä xäcalätdän ölär bu iqtidar qar qız,Bu haqqı etsän inkar qız,Gözümdän yaş axar qar qız.Özü xan täk dolanmaqçün säni mähkum edib çöldä,Bir alät täk tutub äldä.Xäbärsizdir baxır göydän ona pärvärdigar qar qız,Bu haqqı etsän inkar qız,Gözümdän yaş axar qar qız.

 


Tutub başdan-başa


ekranı här rängä boyanmışlar,Bu qış vaxtı soyunmuşlar.Qızışmışlar veräydi kaş sänä bir isti paltar qız,Bu haqqı etsän inkar qız,Gözümdän yaş axar qar qız.Saraylarla ucalmışlar, haraylarla enär bir gün,Susan göylär dinär bir gün.Haraylarla qocalmışlar, zülümdän qurtular qar qız,Bu haqqı etsän inkar qız,Gözümdän yaş axar qar qız.3 yanvar, 2002
Apardı Saranı sellär...
Apardı Saranı sellär, bu ellär Sarasız qaldı,Alışdı Xançobani därdü qämdän çaräsiz qaldı.O, mahın bir parasıydı sular qoynunda qärq oldu,Qaranlıq çökdü här yanä Muğan mähparäsiz qaldı.Gözümdän qanlı yaş düşdü izindän lalä boylandı,Onun bağrı qaraldıqca bu gözlär qaräsiz qaldı.Apardın Saranı, ya räbb, mäni-bimarı da öldür,Desinlär Saradan sonra bu eşq ävvaräsiz qaldı.Kimä bir yarä däydi gäldi Pünhanda zühur etdi,Nigaran qalmasın tanrın ki, Pünhan yaräsiz qaldı.29 iyun, 2001
Körpämiz olsun, olmasın?
Mäslähät eyläräm sana, körpämiz olsun, olmasın?Körpä yüz älli şirvana, körpämiz olsun, olmasın?
Xeyli götür-qoy etmişik,


borca girib toy etmişik,Här ikimiz dä hämxana, körpämiz olsun, olmasın?Borcu sälämnän almışıq, därdnän-älämnän almışıq,Borcu verän dä bir "dana", körpämiz olsun, olmasın?Baxmır häkimlär imkana, xätt çäkilibdi vicdana,Ya öl, ya pul ver, ol ana, körpämiz olsun, olmasın?Yaşı çatanda yeddiyä, gün bükülür göy äsgiyä,Dönür tädrisi "şirvana", körpämiz olsun, olmasın?Körpä soruşsa bir zaman, ay ata, yurdum hardadır,Män nä cavab verim ona, körpämiz olsun, olmasın?Vermä äzabı Pünhana, qıyma o yazıq insana,Ver bu sualı Sübhana, körpämiz olsun, olmasın? 1 iyun, 2001
Kölgämizdän qorxmuşuq
Natämizlär içrä biz täk-tük tämizdän qorxmuşuq,Yüz harama bir halal qatmış o düzdän qorxmuşuq.Biz düzü düz görmämäkçün qarä eynäk taxmışıq,Çün ağı ağ göstärän parlaq günüzdän qorxmuşuq.Här yaranmış bir boyanmış olduğundandır yäqin,Ailä qurmaq gäländä ay bänizdän qorxmuşuq.Özgälärnin kölgäsin daim qılıncnan vurmuşuq,İntiqam almaq mäqamı kölgämizdän qorxmuşuq.Zäbt edib sahilläri qovsaq da çox sakinläri,Sahili bir gün yuyan coşqun dänizdän qorxmuşuq.

22 iyul, 2001
Girsän onun vedräsinä
Bir äsär yazdı fäläk qoydu häyat sähnäsinä,Bizi ifaçı yaratdı, onun här pärdäsinä.Bilmädim hansı bir ifaya räva bildi mäni,Bir onu bildim ölüm yazdı vida sähfäsinä.Goreşänlär yedilär här yeri heç doymadılar,Çatmadı bir bu qädär yer goreşän dästäsinä.Atamın baş daşını yer ilä yeksan elädin,Däyäcäk bir gün hämän daş atovun källäsinä.Qoysa göz üstünä kim ölkäsi yox, bölgäsini,Dönäcäk bölgäsi bir gün gözünün kölgäsinä.Sözümü axıracan därk elämirsänsä ägär,Onda zähmät çäkib haqqın säfär et zirväsinä.Demişäm Pünhana nä vedrä, nä bel bağlaginän,Oturub ağlaginän, girsän onun vedräsinä.20 mart, 2002
Sän demäzdin, män dedim
Haqq sözün bu iqtidarä sän demäzdin, män dedim.Ağu qatmış ruzigarä sän demäzdin, män dedim.


Bir mücärräd var ki, neyçün qurd qiyamätçün qalıb;Qurdu çıxsın aşikarä sän demäzdin, män dedim.Yurdu döndärmiş bazarä här şeyi satmış ucuz,Xälqi salmış ahu-zarä, sän demäzdin män dedim.Diz çöküb Pärvärdigarımdan Qiyamät istädim,Bax bunu Pärvärdigarä sän demäzdin män dedim.Çatmışıq min şükr ola Sahib-Zaman dövranına,Son sözü son zülmükarä sän demäzdin, män dedim.La fäta illa Äli, la seyfä illa Zülfüqar,Hikmätin bu hökmüdarä sän demäzdin, män dedim.Bir müqäddäs Ruh enir, Pünhan, o göylärdän yerä,İblisi qoysun mäzarä sän demäzdin, män dedim.9 iyul, 2001
Baba pünhanın
Seçilmiş şeirləriBu kitabı yığıb bir araya gətirən:
Ibrahim cabbarı

Alinti