Azeri Mahni Sözleri

 Eşgim

Çiğdemler çiçek olmuş
Eşgimin üzü solmuş
Özüm de sözler bitib
Perişan olmuşam men

Cansın sen canımsın sen
Sen ne gözel cansın sen
... Könlüm sene vermişem
... Eşginden delirmişem
... Bir işaret ver mene
... Derhal sene gelirem

Eşgim eşgim menim eşgim, geceler yuhusuzam
Harab etmiş eşgin meni, men senden umudsuzam

Menim eşgim bir ceyran
Gözleri can alır can
Galbim söküldü menim
Sen ne gözel cansın can
-
Cansın sen canımsın sen
Sen ne gözel cansın sen
... Könlüm sene vermişem
... Eşginden delirmişem
... Bir işaret ver mene
... Derhal sene gelirem...Azerbaycan Türküleri
Ağlaram (Gazah Gezasında)


Türkünün Sözleri

Gazah gezasında Kür gırağında
Bir gül-i hendanım galıb ağlaram
Dide-yi cadusi hal-i hindusi
Meni sehralara salıb ağlaram

Galmayıb alemde yar-i gemharım
Kesilmez ruz ü şeb lale-yi zarım
Dehi bu yerlerde yohdur gerarım
Eşgimi bu yerler alıb ağlaram

Ah çekende ahım erse çekilir
Gemler ile bu ciyerim sökülür
Ganlı yaşım sel sel olub tökülür
Damlalarım derya olub ağlaram

Bu dünyanın çoh olubdur cefası
Cefasına deymez zövgi sefası
Guşumda seslenir getmek sedası
Üreyim hesretle dolub ağlaram
Azerbaycan
Yüreğimde ŞahdamarTürkünün Sözleri

Kuşluk vaktine kadar geceler boyu
Savrularak okuduğum yine Şehriyar
Ala ceylanlara benzer hep Azeri türküler
Dinlediğim tar

Ayrılmaz başımdan bırakmaz beni artık
Selamsız sabahsız bir efkar
Ve yüreğim bin yıllık destanlarla tutuşur
Büyür Azerbaycan kadar

Azerbaycan
Dedem Korkut şafağı
Mübarek dilimi süt gibi sağar
Bazen rüzgar olur iliklerimde
Bazen yağmur gibi üstüme yağar

Götür beni Aras Al beni Hazar
Oğuz'u Oğuz’dan başka kim anlar
Yaram derin merhemim yok vaktim dar
Bir destan yazar gibi yaz beni Hazar
Duy beni Bahtiyar
Duy beni Şahmar

Geçen zaman üstüne dökülen kan üstüne
Kılıç - kalkan üstüne
Ve ağzı köpüren yeleli atlar üstüne
Benim bir yeminim var
Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır
Ben Yakup gibiyim uzun yıllardır
Onda Yusuf’umun kokusu vardır
Ve hasreti gönlümde büyük Türkistan kadardır
Ayettir kitabımda bayrağımda rüzgardır
Azerbaycan yüreğimde şahdamardır

Şimdi Azerbaycan'da mevsim bahardır
Türküleri yine,baştanbaşa efkardır
Düşlerime yağan kardır
Boynu bükük bir diyardır
Yardır
Ağzı köpüren atlar üstüne yeminim vardır
Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır


" Sənədə qalmaz "

Könülm sənin əsirin
Qəlbim sənindir yar
Qəlbim sənindir
İnsaf eylə xoş sözlə
Məni gəl dindir yar
Məni gəl dindir

Söylə nədir bu ədalar
Bu işvə,bu naz
Gedər bir gün bu gözəllik
Sənədə qalmaz

Yalqızam,yalqız
Yalqızam,yalqız
Gəl məni möhnətə,oda
Salma vəfasız
Söylə nədir bu ədalar
Bu işvə,bu naz
Gedər bir gün
Bu gözəllik
Sənədə qalmaz

Dağlar başı dumandır
Yenə dumandır yar
Yenə dumandır
Ayrılığın ölümdən
Mənə yamandır yar
Mənə yamandır

Söylə nədir bu ədalar
Bu işvə,bu naz
Gedər bir gün bu gözəllik
Sənədə qalmaz

Yalqızam,yalqız
Yalqızam,yalqız
Gəl məni möhnətə,oda
Salma vəfasız
Söylə nədir bu ədalar
Bu işvə,bu naz
Gedər bir gün
Bu gözəllik
Sənədə qalmaz
Musa Musayev 
Terane Qumral
 Sensiz


Aylı gecələri sənsiz gəzirəm
Xəzən yarmaqları sənsiz əzirəm
Yolunu gözləyib dərdə dözürəm
Sönmüş ocaqıma dönürəm sənsiz
Verdiyin həsrətin damla damladı
Ahu duman olur ortur yolları

Axtarır gözlərim vəfasız yarı
Göydə ulduzları görmürəm sənsiz
Gəzdiyin yerləri xəzər tutubdur
Sərin bulaqların suyu donubdur
Yaşıl cəmənniyə şeyda quludur

Daha o yerlərə getmirəm sənsiz
Ağlayır yarpaqlar əsir budaqlar
İslanmış üzümdə donub yanaqlar
Üzümdə qəm kədər qəlbim qan ağlar
Neyləyim mən gülə bilmirəm sənsiz

Tut ağacı boyunca
dut ağacı boyunca
dut yemedim doyunca
yari xalvette gördüm
danışmadım doyunca
menim balam kime neyler
körpe balam kime neyler
menim balam ay balam
körpe balam ay balam

qızıl yüzühle xalı
verdim anam saxladı
anama kurban olum
meni tez adaxladı
menim balam kime neyler
körpe balam kime neyler
menim balam ay balam
körpe balam ay balam

Gediridim yavaş yavaş
ayağıma deydi daş
senden mana yar olmaz
gel olax bacı qardaş
menim balam kime neyler
körpe balam kime neyler
menim balam ay balam
körpe balam ay balam

"Anacan"I

Anacan, bağrımı qan eyləmişəm mən,
Gözlərimi giryan eyləmişəm mən.
Bir ala gözlü yarın eşqi yolunda,
Öz canımı qurban eyləmişəm mən.

Nəqarət:

Anacan, ağrın alım.
Anacan, başına dönüm
Qoy dolanım mən, mən, mən, mən.
Mənim öz sevgilimə
Heyran olum mən. mən, mən, mən.

II

Gülü xəndan kimidir yarın ləbləri,
Ceyrana bənzər onun ala gözləri.
İki kəlmə danışıb, ayrıldı məndən,
Əqlimi şur elədi şirin sözləri.

Nəqarət:

Anacan, ağrın alım.
Anacan, başına dönüm
Qoy dolanım mən, mən, mən, mən.
Mənim öz sevgilimə
Heyran olum mən. mən, mən, mən.
Mirzə Ələkbər Sair
Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi?!
Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi?!
Bizdə bu soyuq qanları neylərdin ilahi?!

Artdıqca həyasızlıq olur el mütəhəmmil1,
Hər zülmə dözən canları neylərdin, ilahi?!
Bir dövrdə kim, sidqü səfa qalmayacaqmış,
Bilməm belə dövranları neylərdin, ilahi?!

Məzlumların göz yaşı dərya olacaqmış,
Dəryaları, ümmanları neylərdin, ilahi?!
Hökm eyləyəcəkmiş bütün aləmdə cəhalət,
Dildadeyi-irfanları2 neylərdin, ilahi?!

Surtuqlu müsəlmanları təkfirə3 qoyan bu
Döşdüklü müsəlmanları neylərdin, ilahi!?
Yaxud, buların bunca nüfuzu olacaqmış,
Beş-üç bu süxəndanları4 neylərdin, ilahi?!

Qeyrətli danosbazlarımız iş bacarırkən,
Tənbəl, dəli şeytanları neylərdin, ilahi?!
Ərlər hərə bir qız kimi oğlan sevəcəkmiş,
Evlərdəki nisvanları5 neylərdin, ilahi?!

Tacirlərimiz Sonyalara bənd olacaqmış,
Bədbəxt Tükəzbanları neylərdin, ilahi?!
Sübhanəkə6,sübhanəkə, sübhanəkə, ya rəb!
Baxdıqca bu hikmətlərə heyran oluram həp!..
Xurşid Banu Natəvan
"Qərənfil"
Səni kimdir sevən bica, qərənfil?
Sənə mən aşiqi-şeyda, qərənfil!
Səni gülşən əra aşuftə1 gördüm,
Yəqin bildim tutub sevda, qərənfil!
Belə pəjmürdə hal ilə durubsan,


Düşər güllər əra qovğa, qərənfil!
Driğa kim, vəfasızdır bu gülşən,
Gedər bu tələti2-ziba, qərənfil!
Üzündən pərdeyi-nazın kənar et!
Unutma aşiqi, haşa qərənfil!
Seyid Əzim Şirvani
Dolanım başına ey nazlıca yarım, bəri bax,
İşvəli, qəmzəli, çəm-xəmli nigarım, bəri bax.
İşvə ağaz qılıb səbrimi tarac etmə,
Getdi dildən dəxi aramü qərarım, bəri bax.
Xəm1 emiş qamətim əbrulərinin2qurbanı,


Zülfi-pürtabına3 qurban təni-zarım, bəri bax.
Bu cəfadidə dil, ol kakili4-mişkinə fəda,
Gözlərin sədəqəsi bu cismi-fikarım, bəri bax.
Can nisar5 etməyə amadədi6 Seyyid, gözəli,
Gər desən lütfilə7: ey aşiqi-zarım, bəri bax!

Abasqulu Ağa Bakıxanov Qüdsi

Əldə mey, üzdə gülüş gəldi nigarım bu gecə,
Pis nəzərdən uzaq, ol çeşmi -xumarım bu gecə.
Yar üzü meylə qızarmış, meyi etmiş üzü al,
Nə məharət eləmiş saqiyi -yarım bu gecə!
Mən bilirdim ki, kimə lütfi və ya nifrəti var,

Almasaydı əgər o səbrü qərarım bu gecə.
Üzünü yad eləyib gözlərimə axdı qanın,
Batinü1 zahir olub güllü baharım bu gecə.
Qaşla üz, ayla günəş misli çıxıb bir yerdə,

Nə qiyamət eyləyir laləüzarım bu gecə
Kuyinə2 düşmək üçün sinəmi yırtmış könlüm,
O çəmənzarı dilər bülbüli- zarım bu gecə.
Kakilindən3 hələ mən bircə dügün açmamışam,
Tökülür, Qudsi, qələmdən nəki varım bu gecə.


Molla Pənah Vaqif
"Müxəmməs "
Mən cahan mülkündə, mütləq, doğru halət görmədim,
Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim,
Aşinalar1 ixtilatında2 sədaqət görmədim,
Biətü iqrarü3 imanü dəyanət görmədim,

Bivəfadan lacərəm4 təhsili-hacət görmədim.
Xah sultan, xah dərvişü gəda bilittifaq,
Özlərin qılmış giriftari5-qəmü dərdü fəraq6,
Cifeyi-dünyayədir hər ehtiyacü iştiyaq7,
Munca kim, etdim tamaşa, sözlərə asdım qulaq,
Gizbü böhtandan səvayı bir hekayət görmədim.Hər sədavü səs ki, dünyaya dolub əksər əqəl,
Cümlə məkrü alü fənnü fitnədir, cəngü8 cədə9,
Dirhəmü dinar üçündür hər şeyə yapışsa əl,
Müqtədilərdə itaət, müqtədalərdə10 əməl,

Bəndələrdə simü, bəylərdə ədalət görmədim.
Xəlqi-aləm bir əcəb düstur tutmuş hər zaman,
Hansı qəmli könlü kim, sən edər olsan şadiman,
O sənə, əlbəttə ki, bədguluq eylər, bigüman,
Hər kəsə hər kəs ki, etsə yaxşılıq, olur yaman,
Bulmadım bir dost ki, ondan bir ədavət görmədim.

Alimü cahil, müridü11 mürşidü12 şagirdü pir,
Nəfsi-əmmarə13 əlindən sərbəsər olmuş əsir,
Həqqi batil eyləmişlər, işlənir cürmi-kəbir14,
Şeyxlər şəyyad15, abidlər abusən qəmtərir,
Hiç kəsdə həqqə layiq bir ibadət görmədim.
Hər kişi hər şey ki, sevdi, onu behtər istədi,
Kimi təxti, kimi taci, kimi əfsər istədi,
Padişahlar dəmbədəm təsxiri16-kişvər17 istədi,
Eşqə həm çox kimsə düşdü vəsli-dilbər istədi,
Heç birində aqibət, bir zövqü rahət görmədim.
Mən özüm çox kuzəkarı18 kimyagər eylədim,

Sikkələndirdim qübari-tirəni zər eylədim,
Qara daşı döndərib yaquti-əhmər19 eylədim,
Daneyi-xərmöhrəni dürrə bərabər eylədim,
Qədrü qiymət istəyib, qeyr əz xəsarət görmədim.
Müxtəsər kim, belə dünyadan gərək etmək həzər,

Ondan ötrü kim, deyildir öz yerində xeyrü şər,
Alilər xaki20-məzəllətdə21, dənilər mötəbər,
Sahibi-zərdə kərəm yoxdur, kərəm əhlində zər,
İşlənən işlərdə ehkamü ləyaqət görmədim.

Baş ağardı, ruzigarım oldu gün-gündən siyah,
Etmədim, səd heyf kim, bir mahi-rüxsarə nigah,
Qədr bilməz həmdəm ilə eylədim ömrü təbah,
Vaqifə, ya rəbbanə, öz lütfünü eylə pənah,
Səndən özgə kimsədə lütfü inayət görmədim.Sarı Aşıq
"Bayatılar"
Aşıq vətən yaxşıdı,
Köynək kətan yaxşıdı.
Qəriblik cənnət olsa,
Yenə vətən yaxşıdı.
Aşıq Qarabağlıdı,


Xalın qara bağlıdı.
Nə gedən var, nə gələn,
Yollar qara bağlıdı.
Aşıq kəncəli dağlar,
Dibi yoncalı dağlar.


Yarından ayrı düşən
Haçax dincəli, dağlar?
Aşıq günlər uzunu,
Tel sünbüllər uzunu.
Çəkərəm yar həsrətin


Aylar, illər uzunu,
Zülfün suda mar1 kimi,
Oynar su damar kimi.
Sızıldatdın Aşığı
Yağa su damar kimi.


Mən Aşığam qanlı gül,
Qanlı çiçək, qanlı gül.
Yeyib bülbül bağrını
Çıxıb ağzı qanlı gül.
Aşıq Qaramanlıdı,
Xalı qaramanlıdı.

Yarın soyuq üzündən
Yenə qar amanlıdı.
Aşığı tərsinə qoy,
Tər təni tər sinə qoy.
Yaxşını qibləsinə,

Aşığı tərsinə qoy.
Mən Aşığam gül əllər,
Ağ biləklər, gül əllər,
Dəryaca ağlın ola
Yoxsul olsan güləllər
Gözəllik soy iləndi,
Şahmar da soy ilandı.


Nəsimi tək yolunda
Bu Aşıq soyulandı.
Mənzurumuz2 yenə sən,
Səfa gəldin yenə sən:
Fikrim, zikrim, xəyalım
Sən, sən, sən, sən - yenə sənMəhəmməd Füzuli
"Qəzəl"
Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?
Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı?

Qamu bimarinə1 canan, dəvayi-dərd edər ehsan,
Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı?
Qəmim pünhan2tutardım mən, dedilər yarə qıl rövşən3,
Desəm ol bivəfa bilmən, inanarmı, inanmazmı?

Şəbi-hicran4 yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım5,
Oyadar xəlqi əfğanım, qara bəxtim oyanmazmı?
Güli-rüxsarinə6 qarşu gözümdən qanlı axar su,
Həbibim, fəsli-güldür bu, axar sular bulanmazmı?

Deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail7,
Mənə tən eyləyən qafıl, səni görcək utanmazmı?
Füzuli rindü şeydadır8, həmişə xəlqə rüsvadır,
Sorun kim, bu nə sevdadır, bu sevdadən usanmazmı?


İmadəddin Nəsimi
"Qəzəl"
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam!
Gövhəri-laməkan1mənəm, kövnü məkana2 sığmazam!

Ərş3 ilə fərşü kafü nun4, məndə bulundu cümlə çun,
Kəs sözünü və əbsəm5 ol, şərhü bəyanə sığmazam.
Kövnü məkandır ayətim6, zatinədir7 bidayətim8,
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişanə sığmazam.

Kimsə gümanı zənnilə olmadı həqqilə biliş,
Həqqi bilən bilir ki, mən zənnü gümanə sığmazam.
Surətə baxü məniyi surət içində tanı kim,
Cismilə can mənəm, vəli, cismilə canə sığmazam.Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü9 sirat10 əsənciyəm11,
Bunca qümaşü rəxt12 ilə mən bu dükanə sığmazam.
Gənci-nihan13 mənəm, mən uş, eyni-əyan mənəm,
mən uş
Gövhəri-kan14 mənəm, mən uş, bəhrəvü kanə15
sığmazam.
Gərçi-mühiti-əzəməm, adım Adəmdir, adəməm,
Tur16 ilə kün-fəkan mənəm, mən bu məkanə sığmazam.

Can ilə həm cahan mənəm, dəhrilə17 həm zaman mənəm,
Gör bu lətifəyi ki, mən, dəhrü zəmanə sığmazam.
Əncüm18 ilə fələk mənəm, vəhy ilə həm mələk mənəm,
Çək dilini və əbsəm ol, mən bu lisanə sığmazam.
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm,


Surəti gör bəyanilə, çünki bəyanə sığmazam.
Zatiləyəm sifat ilə, gülşəkərəm nəbat ilə,
Qədriləyəm bərat19 ilə, püstə dəhanə sığmazam.
Şəhd20 ilə həm şəkər mənəm, şəms21 mənəm,
qəmər22 mənəm,


Ruhi-rəvan23 bağışlaram, ruhi-rəvanə sığmazam.
Tir24 mənəm, kəman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm,
Dövləti-cavidan25 mənəm, ayinədanə26 sığmazam.
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm27, qüreyşiyəm28,
Məndən uludur ayətim, ayətə, şanə sığmazam.Nİzami Gəncəvi
"Qəzəl"

Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz!
Sənin ol cəlb eləyən vəslinə and içdim, inan,
Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz!

Başqa bir yarı necə axtarım, ey nazlı mələk,
Bilirəm, sən də dedin: "Yox yara hacət1 sənsiz!"
Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül,
Sən əzizsən, mən ucuz, bir heçəm, afət sənsiz!

Nə gözüm var arayım mən səni, bəxtim də ki, yox
Nə də bir qaçmağa var məndə cəsarət, sənsiz!
Sən Nizamidən əgər arxayın olsan da, gülüm,
Gecə-gündüz arayıb, olmadı rahət sənsiz!

Xaqani Şirvani
"Qəzəl"
Getdikcə bu eşqin mərəzi pürxətər1 oldu,
Dərman elədikcə ona, döndü betər oldu.
Eşqin odu yandırdı mənim canımı, ey vay!.
Bu vaqiədən2 cümlə - cahan baxəbər oldu..

Həsrətdə qalıb, vəslə ümid eyləmişəm mən,
Zülmətdə qalıb, istəyim hər an qəmər oldu.
Sənsiz, gözəlim, hicrə dözüb zəhr içərdim,
Gəlcək yanıma zəhr dönüb bal, şəkər oldu.

Gördüm səni, hər dərdü ələm getdi, dağıldı,
Əhvalıma bax, sanki gecəydi, səhər oldu.
Xaqani, sevin, indi yarın rəhmə gəlibdir,
Bundan sonra könlün, deyəsən, bəxtəvər oldu.

Azerbaycannın Eurovision Şarkı sözleriAzerbaycan nın Eurovision Şarkısı 2011
Eldar & Nigar - Running Scared
Running Scared sözleri

Şarkı Adı: Running Scared
Türkçesi : Korkmuş koşu

Şarkı Sözleri :

Come to me, come to me tonight

Oh God, I need you, anyway…

Baby…

I just wanna be, be around you all the time

Oh God, I need you… Oh…I`m running, I`m scared tonight

I`m running, I`m scared of life

I`m running, I`m scared of breathing

Cause I adore you…I`m running, I`m scared tonight

I`m running, I`m scared of breathing

Cause I adore you…Come to me, come to me a bit more

Oh God, I need you…

There`s nothing left for me to saySo rest on me darling, stay forever more

Oh God, I need you… I need youOh, what I wouldn`t give away…

To be your shelter and keep you safe… Oh…

Oh… Keep you safe


ROYA BU GECE
[AZERI SARKI]

Ureyim titreyir bulud tek dolmusam
Senin xeyalarinla bextever olmusam
Bu gece,bu gece
Alisan ocaqlar soyuyub sonubdu
Gozlerin gozumde ulduza donubdu
Bu gece,bu gece

Ele bil ulduzlar gozlerde sayrisar
Sevdali gozlerin ah neler danisar
Ele bil ulduzlar qelbimde sayrisan
Sevdali gozlerin ah neler danisar
Bu gece danisar

Yanar bir ocagam
Ulduzlar gozumdu
Yoluna nur sacan
Hesretli gozumdu
Bu gece,bu gece

Ele bil ulduzlar gozlerde sayrisar
Sevdali gozlerin ah neler danisar
Ele bil ulduzlar qelbimde sayrisan
Sevdali gozlerin ah neler danisar
Bu gece danisar

Islam Rzayev
AĞ ŞANI,
QARA ŞANIXəzərin ağ şanısı,
Bağların nişanlısı.
Qızmar qumdan yaqutum,
Qızılım,
Alışanım,
Ay qoşa şanım.

Nəqarət

Günəşin ilk zəri,
Bakının cövhəri,
Abşeron nabatı,
Bağların şəkəri,
Meynələr ulduzu,
Torpağın ülkəri,
Qara giləm, ay ağ giləm,
Qoşa giləm mənim.

Dadlısan, məzlisən,
Meynələr gözəlisən.
Yanaqları hər səhər gülümsər
Alışanım,
Ay qoşa şanım.

Nəqarət

Dənizdən mehlər əssin,
Salxımın qoy titrəsin.
Yayda şirin nübarım, nübarım,
Alışanım,
Ay qoşa şanım.

Söz: İslam Səfərli
Musiqi: Cahangir Cahangirov


SÖVKET ELEKBEROVA - FİZULİ KANTATASI

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı
Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı


Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı
Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı


Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı
Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı
Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı


CAVİT TEBRİZLİ - BİRİ SENSEN BİRİ MEN

Bir bulagin iki gozu biri sensen biri men
Bir almanin iki uzu, o hem sensen hemde men
Qosha simin titremesi,biri sensen biri men yar
Bir perdenin iki sesi,biri sensen biri men
Bu heyatda iki rengdir ,biri sensen biri men
Sevinc kimdir,keder kimdir,o
hem sensen hemde men yar
Qosha simin titremesi, biri sensen biri men
Bir perdenin iki sesi biri sensen biri men
Bu dunyaya biz geleni hem qemik hemde sevinc
Sen mendesen, men sendeyem


REŞİD BEHBUDOV - YALGIZAM

Gönlüm senin esirin, kalbim senindir yar kalbim senindir
İnsaf eyle hoş sözle meni gel dindir yar meni gel dindir
Söyle nedir bu edalar, bu işve, bu naz
Geder aygız bu güzellik sana da kalmaz
Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız
Gel meni mihnete oda salan vefasız
Dağlar başı dumandır, aman allah yar gene dumandır
Ayrılığın ölümden mene yamandır yar, mene yamandır
Söyle nedir bu edalar, bu işve, bu naz
Vallah aygız bu güzellik sana da kalmaz.


Rashid Behbudov
gülebilmez gülüm bahar sensiz ..
.

gülebilmez gülüm sözleri ;
Seni kalbimde gezdirip her an
Eşkimiz bitmesin dedim hicran
Ala gözlü yarım menim kimse bilmir
Senin eşkinle ay aman ağladım güldüm

Gülebilmez gülüm bahar sensiz
Üreğim od tutup yanar sensiz

Dönmerem heç sözümden ey canan
Getme bir an gözümden ey canan
Senden ilham alar menim gönlüm
Seni menden inan güzelim ayırmaz ölüm

Gulebilmez gulum bahar sensiz
Üreğim od tutup yanar sensiz
Reshid Behbudov - Yagma Yagis
Yagma Yagis Men Görüse Telesirem

Göyler kene büründü gel
Üreyimi bürüyür qem
Göyler kene büründü gel
Üreyimi bürüyür qem

Pencereme hicran yagir,Damcilara sicratir

Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem
Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem

Menim sirin sevincime,Aci zeher sen gatma gel
Göy cemende yar gözleyen,Sevgilimi isladma gel
Göy cemende yar gözleyen,Sevgilimi isladma gel

Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem
Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem

Üreyimi bosaltmasin,Göyler bu gün
insan kimin üreyini bosaltmasin
Men ki acmax isteyirem,Sevgilime üreyimi
Men ki acmax isteyirem,Sevgilime üreyimi

Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem
Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem
Rashid Behbudov
" Ay Ana Dostum Evlenir "
Ay ana, ay ana ay ana dostum evlenir
Bir gazel, bir gazel bir gazel sisek derir
Ana can ana can ana can menim de gazam
Qonþuda, qonþuda, qonþuda bir sisek garar

Ana azan fikirleþ
Men ne deyim ki sene
Demeye utanýram
Aâœreyimi garsenem (2)

Senden ayrýlanda daþanarem ki
Anam evde qalýb o yene tekdir
Ay ana mehriban gazlerin deyil
Bu qoca vaxtýmda kamek gerekdir

Anam ay gazaman iþýðý anam
Bir vaqt deyerdin ki oðlum boyatsýn
Ganeþ boylananda penceremizde
Evde gelin sesi meni oyatsýn

Qonþuda toy oldu
Bes mene ne oldu?
Bes mene ne oldu?

Bu Gün Ayın Üçüdür Rəşid Behbudov

Bugün ayın üçüdür de gülüm nanay ay narinay
Girmə bostan içidir yar girmə bostan içidir
Dodaqların xam şəkər
Dilin badam içidir yar dilin badam içidir

Qız belin incədir ay incə
Ləblərin qonçadir ay qonça
Qız belin incədir incə
Ləblərin qonçadır qonça

Dam üstədir damımız de gülüm nanay ay narinay
Qoşadır eyvanımız yar qoşadır eyvanımız (
Sən ordan çıx mən burdan
hey hey hey hey .....
Kor olsun düşmanımız yar kor olsun düşmanımız

Qız belin incədir ay incə
Ləblərin qonçadir ay qonça
Qız belin incədir incə
Ləblərin qonçadır qonça

Araqçının məndədir de gülüm nanay ay narinay
Sərmişəm çəməndədir yar sərmişəm çəməndədir
Dünya gözələ dönsə
Mənim gözüm səndədir yar mənim gözüm səndədir

Qız belin incədir ay incə
Ləblərin qonçadir ay qonça
Qız belin incədir incə
Ləblərin qonçadır qonça

Bayatılar Rəşid Behbudov

Bağımda üzüm qaldı,
Yemədim üzüm qaldı,
İki əmiqızının, a Leyli
Birində gözüm qaldı, a Leyli

Ayağımda məsi var,
Qızıldan düyməsi var,
Qoymur gedim yanına, a Leyli
Bir zalım nənəsi var, a Leyli.

Əzizim gülüm yansın,
Pis adam gülüm yansın,
Məni yardad edənin, a Leyli
Ağzında dili yansın, a Leyli.

Bu dərədən qaz gedər,
Qaqqıldaşar tez gedər,
Tanrıya rəvadırmı, a Leyli
Dul kişiyə qız gedər, a Leyli.

Əzizim təzə qarı,
Dağların təzə qarı,
Arvadı çox deyingən kişinin,
Saqqalı tez ağarır kişinin.

Əzizinəm bu dağa,
Ey köçübdür bu dağa,
Elə ki, mən dözürəm, a Leyli,
Rəqib dözməz bu dağa, a LeyliAzərbaycanım Rəşid Behbudov

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,
Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların.

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardir,
Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır.

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.Laleler Türküsünün çarpıcı Öyküsü
Reşid Behbudov’dan aşağıdaki linki tıklayarak dinlryrcrğiniz bu türkünün(mahnının) çok hazin bir öyküsü var. 28 Mayı’ında kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’in ülkede uygulana gelen soykırım ve işgali sona erdirmek için, Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine, Nuri Paşa komutasındaki ordu, Gence ve Şamaxı bölgesini Ermeni,Rus ve İngilizlerden temizleyip 15 Eylül 1918'de Bakû’ye giriyor. Azerbaycanı yok olmaktan kurtaran bu bu desteği “Laleler” şiiri anlatıyor.
Osmanlı Ordusu Gence’ye girerken, binlerce askerin başlarındaki fes ve fesin ucundaki laleye benzetilen püsküllerle ortaya çıkan manzara gelincik(Azeri dilinde lale) tarlasına benzetilmiş, Telman Haciyev bu görünümü şiirleştirmiştir. Zulmün ve şiddetin had safhaya ulaştığı bir dönemde yardıma gelen Türk askerlerine yönelik şiir ve ağıtlar, Azerbaycan kültüründe çok önemli bir yer tutar.
Kafkas İslam Orduları Komutanı Nuri Paşanın Azerbaycan Türklerine yardımıhiçbir zaman unutulmamıştır. Bakı’de, Merdekan’da, Şamaxı’da, İsmailli’de ve daha pek çok şehirde, hepside bu savaş sırasında şehit düşmüş kahraman askerlerin, azeri halkı tarafından sahip çıkılıp titizlikle korunan, isimsiz mezarları vardır
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2GsIvDVmnjY[/youtube]


Nazende Sevgilim
azeri bekirof tarafından bestelenmiş ve ezginin günlüğü nün alagözlü yar albümünde hakan yılmaz tarafından da seslendirilen şarkı. nazende azeri türkçesinde naz eden anlamına gelmekte.

değdi saçlarıma bahar küleği
nazende sevgilim yâdıma düştün
sevenin bahtına bir güzel düşer
sen de tek sevgilim aklıma düştün
nazende sevgilim yâdıma düştün

gözlerim yoldadır, kulağım seste
ben seni unutmam en son nefeste
ey ceylan bakışlım, ey boyu beste
gurbette sevgilim aklıma düştün
nazende sevgilim yâdıma düştün

sensiz dağ yoluna çıktım bu seher
öksüz kumru gibi güller lâleler
"sen niye yalnızsın?" sordular eller
gurbette sevgilim aklıma düştün
nazende sevgilim yâdıma düştünBaşına Döndüğüm
 (Deyi Deyi)


Basina döndügüm kurban oldugum
Aglar dolaniram yar deyi deyi
Ezel bahar yaz aylari misali
Çaglar dolaniram yar deyi deyi

Çoktan beri terketmisem ben yari
Hasta yüregimden çikmiyor zari
Yanar oldu sönmez yüregim nari
Daglar dolaniram yar deyi deyi

Ikram'in derdine yoktur çareler
Eksik olmaz su sinemde yareler
Aylar günler sene ile kareler
Baglar dolaniram yar deyi deyi

Kaynak: Asik Ikram
Yöre: KarsRovshen Behcet Mahni Sözü
  CEVAB  GOZLEYIREM


Günes Hani Görünmeyip Hüsnünemi Dalip Senin 
Menim Xos Baht Günlerimde insafina Galip Senin  2x
Ya He Söyle Yadaki Ya Sukutuna Dözmeyirem 2x
 Yolundadir Hela Gözüm Ümüdümü Üzmeyirem 
Bilirsenmi Ne Mühletir   Senden Cavap Gözleyirem2xDanis Gelbim Dile Gelsin Dilindedir Sahadetim 2x
Bulutlardan Yüze Cixsin Menim Günes Mehebetim
Ya He Söyle Yadaki Ya Sukutuna Dözmeyirem 2x
 Yolundadir Hela Gözüm Ümüdümü Üzmeyirem 
Bilirsenmi Ne Mühletir   Senden Cavap Gözleyirem2x
Sarkiyi Okuyan Azer Bülbül

Azer Bülbül
MaRaL MaRaL  Sarki Sözü


Bir güzel yar seni sevem bagcaniza  yar ekem
Uzadikca boyun senin deyistikte huyun senin
Büyüyüp olasan gelir menim olasan MaRaL

MaRaL MaRaL MaRaL esqine  düstüm MaRaL
MaRaL MaRaL MaRaL esqine  düstüm MaRaL
Bizim bahcaya bi gel bahcada narin olam 
Daglarda garin olam menim olasan MaRaL

Eline gina yahin gözüne sürme cekin
Menim gönlüme ekin orda sakli galsin
Orda yesersin maral ellerde sararip solar


MaRaL MaRaL MaRaL esqine  düstüm MaRaL
MaRaL MaRaL MaRaL esqine  düstüm 
MaRaL
Bizim bahcaya bi gel bahcada narin olam 
Daglarda garin olam menim olasan MaRaL

Azeri Mahni Sözleri

Musa Mirzəyev


AzerBaycan Marali


Ay qız gəzmə maralı,
Könlüm səndən yaralı
Gözlərinə heyranam
Azərbaycan maralı.

Sən bulaq üstə gələndə,

Qıyqacı baxıb güləndə,
Aldın səbri qərarımı
Azərbaycan maralı.

Mən qurbanam gözlərə,

Şirin şirin sözlərə,
Bir qonaq gəl bizlərə
Azərbaycan maralı.

O günə qurban kəsərəm,

Gəlməsən səndən küsərəm,
Gəzərəm səndən aralı,
Azərbaycan maralı.

Gedək qırx qız yaylağına,

Maral ceyran oylağına,
İnək isa bulağına
Azərbaycan maralı.

Turş su olsun yaylağımız,

Gözəl şuşa oylağımız,
Sən Olaydın Qonağımız,
Azərbaycan
maralı.
Kebapciyam
Hos hos hosam men

Belli ay belli
Yüzelli vurmusam men
Belli ay belli
Kim meni heber alsa
Taksi soförüyem men
Vay vay vay vay.

Kabapciyam sisim yok
Belli ay belli
Kabap yemem disim yok
Belli ay belli
Teze yarmadan olsa
Köhnesiylen isim yok
Vay vay vay vay...Fayton geder toz eyler
Belli ay belli
Giz oglana göz eyler
Belli ay belli
Oglan hatin olmaz
Her ne eder giz eyler
Vay vay vay vay...
Asirdi yar asirdi
Belli ay belli
Zülfü dolup dasirdi
Belli ay belli
Ay Hala men neyleyim
Gizin mene asikti
Vay vay vay vay...


Azeri Halk Mahnisi

Azeri Rock Star Grup-Mahni BU DÜNYADA

Sevgilim dönüp ehtinden yandirdi meni
Bir özgeye könül verip sindirdi meni
Bir zaman men onunla gosar gezerdim
Ellerimle teline cicek dizerdim
Birdaha o günlerim getti tez eldenTalihim beleyimis yegin ezelden
Birgün geler pesiman olarsan gülüm
Cicek kimi saralip solarsan gülüm
Neceki men cekirem sende cekersen
O gülen gözlerinden yaslar tökersenMen indi bir gerip kusam
Ne yurdum var nebir yuvam
Üregimden odlanmisam
Bu Dünyada bu DünyadaSöz-Müzik:Azeri Halk Mahnisi Alinti
AyMaRaLCaN

Ay Maralcan gede gede yoruldum
Can Maralcan sular kimi duruldum
Ay Maralcan Senin Ala Gözlerin
Can Maralcan Onu görüm vuruldum


Ay Maralcan kars in yolu taslidir
Can Maralcan Yarim gelem gaslidir
Ay Maralcan Yarimdan ayrilmisam
Can Maralcan iki gözüm yaslidirAy Maralcan uzak yoldan gelmisem
Can Maralcan al gülleri dermisem
Ay Maralcan gözel gizlar icinde
Can Maralcan tekce seni sevmisem

    


Eflatun
Ne vermisen mene dunya
Baxca saldim bar vermedi
Sevgi verdi yar vermedi
Kor gozume nur vermedi
Ne vermisen mene dunya

Agiz verdin soz vermedin
Cigir verdin iz vermedin
Taqet verdin diz vermedin
Ne vermisen mene dunya

Yalan verdin haqq vermedin
Taci verdin taxt vermedin
Sen bu cana bext vermedin
Ne vermisen mene dunya
Alagözlüm səndən ayrı gecələr
Akif İslamzadə
Alagözlüm senden ayrı geceler
Bir il kimi uzun olur neyeyim
Bağçamızda qızılgüller her zaman
Tezden açır vaxtsız solur neyleyim.

Nergizlerin gözü yaşla dolanda
Benövşeler baxıb qemgin olanda
Qerenfilin gözü yolda qalanda
Yasemenler saçın yolur neyleyim.


Çiçeklerin çekir gözü intizar
Ayrılıqdan beter dünyada ne var
Yaz axşamı seni bilki bu Nigar
Hezin-hezin yada salır neyleyim

Tez gelesen belke elac veresen
Sünbüllerin saçın yığıb höresen
Çiçekleri gelib özün deresen
Yolda qalıb baxışları neyleyim
Zeyneb XanlarovaDemirem ki cicek idin solmusan
Yuxu olup gozlerime dolmusan
Ureyimde buz baglayip donmusan
Yene seni men unuda bilmirem
Unuda bilmirem,unuda bilmirem

Yollarinda geri dondu ay geden
Bilmedim ki sen xoshbextsen yada men
Qem yukundne saclarima dusup den
Yene seni men unuda bilmirem
Unuda bilmirem,unuda bilmirem

Hesretindi daga enen duman, cen
Sen gelmesen nece xosh ebxt olum men
Dagitmisan bu dunyami getmisen
Yene seni men unuda bilmirem
Unuda bilmirem,unuda bilmirem

Aman Avcı Vurma Beni


Aman Avcı Vurma Beni
Aman avcı vurma beni
Ben yaralı ay balam yaralıyam
Yaralıyam ben yaralı
Avcı vurmuş ay balam yaralıyam

Bir taş attım çaya düştü
Çaydan bir çift ay balam tuna uçtu
Benim gönlüm sana düştü
Senin gönlün ay balam kime düştü?

Bu dağlarda ceylan gezer
Tırnakların ay balam taşla ezer
Ben o yare neylemişem
O yar benden ay balam ırak gezer
Görmüşem Sevmişem Seni
Azeri Türkü
yanarım aşkına can yar yanarım aşkına can
bana sen naz eglesende bunazı sen bana ay kız
bu kadar azeylesende bu kadar eylesende

balam görmüşüm sevmişem isterim edim ne çare
görmüşem sevmişem isterem edim ne çare
görmüşem sevmişem isterem seni edim ne çere
görmüşem sevmişem isterem seni edim ne çare

evlerinin önü kaya evlerinin önü kaya
kayadan akar bakarlar aya kayadan bakarlar aya
sensiz geçen günlerim yar gelmez hiç bir zaman
gelmez hiçbirzaman balam

görmüşem sevmişem isterems eni edim ne çare
görmüşem sevmişem isterem edim ne çare
görmüşem sevmişem isterem seni edim ne çere
görmüşem sevmişem isterem senim ne çare…


Araxçının məndədi,


Araxçının məndədi,
Sərmişəm çəməndədi,
Aləm gözələ dönsə,
Mənim gözüm səndədi,

...Araqxçının haşımı,
Tökmə gözün yaşını,
Keçib gəlləm dağların,
Qayasını daşını,

Dağ döşündə lalyəm,
Əl vurma pərvanəyəm,
Gəl sən məndən ayrılma,
Dərdindn divanəyəm,


Eziz Dostum


Eziz dostum mennen küsüp incidi
ayrılık yaeğ kimi çekti yeridi
gezdiğin yerleri od basıp indi
o gedip galmışam hesretindeyem

neçe nağme goşum
neçe dillenim
dost gedip özüme gelebilmirem
ele bir ellerim yoh olup menim
gözümün yaşını silebilmirem

Çaldığı o sazı getirin mene
Görün kü çalmağda nece mahirem
Elim deyen kimi birce teline
Simler haray çekip gırıldı o dem

neçe nağme goşum
neçe dillenim
dost gedip özüme gelebilmirem
ele bir ellerim yok olup benim
gözümün yaşını silebilmirem


Şebnem Tovuzlu
Sevenler Ölmez
Her bir yanım küle dönüb
Rengim solmuş güle dönüb
Sen küleye, yele dönüb
Qayıt gülüm qayıt daha

Sevenler ölmez deyirdin, ölürem
Bu sevgi bitmez deyirdin, bitirem
Sensiz heyat dözülmezdir, gedirem
Qayıt gülüm, qayıt daha ömrüme

Sen bextimi qara ettin
Üreyimi yara ettin
Meni atıb hara gettin?
Qayıt gülüm qayıt daha

Sevenler ölmez deyirdin, ölürem
Bu sevda bitmez deyirdin, bitirem
Sensiz heyat dözülmezdir, gedirem
Qayıt gülüm, qayıt daha ömrüme

Sensiz hayatta üzülmezdim ben?
Qayıt gülüm, qayıt daha
Qayıt ömrüme, qayıt sevdama

Şeyh Şamilsin Sen


Şeyh Şamilsin Sen...
Bir Elinde Kur'an Diğerinde Kılıç...
Arkadan Da Milletin Hıncahınç...
Karşında Moskof Sümsük Mü Sümsük...
Alnın Açık Korkusuz Ey Şamil'im...

Karlı Dağlarda Aç Açık...
Sırtında Tek Bir Kürk Apaçık...
Şarapneller İçinde Bir Parçacık...
Vurdu Seni Yıkılmadın Ey Şamil'im...

Toprak Verilmez Bir Karış...
Verdin Oğlunu Karşılık...
Sıkıştın Kalede, Bu Rusların Yaptığı Kancıklık...
Yinede Kurtuldun Yenilmedin Ey Şamil'im...

Başka Ellerde Esir Oldun...
Hacı Murat Sattı Gocunmadın...
Ruslara Set Çektin Boyun Eğmedin...
Ezilmedin, Bükülmedin Ey Şamil'im...
Son Deminde Gözlerin Yaşlı...
Baktın Ufka Mekke El Açtı...
Türk Milleti Sana Kucak Açtı...
Kutsal Topraklar Da Sana Mezar Oldu Ey Şamil'im


sür atının toynakları hürriyet kovalayan
gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil
ve kılıcı her daim keskin
kılıcının suyu mazlum duası
gözleri kartal yuvası gözleri mezarca derin
ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil

zalimin boynuna urgan
zalimin sırtına kırbaç
zalimin göğsüne kurşun
ölümleri ürkütüyor duruşun

sen gözleri köre ışık
senki dilsizlerin dili
sen ciğeri yanana su
sen ey hastalara derman Şamil
senki Şeyh Şamilsin


ulusun şehim pirim mirim yarim nurum
hak dost, dosta post, yüce irfan
minnetim mihnetim himmetim Şamil

Ey Şamil dağlar deviren Şamil
ordular dagıtan Şamil
kalaler çökerten Şamil
hazar suyunu çekdi
tuna çorak bir çukur
volga damlaya muhtaç
ey kafkaf dagının kartalı Şamil
esareti paramparça yırtan dev
yürü deyip dag yürüten
dur dedimi kalp durduran
ey ezelden edebe Türk Şamil
tut elimden erenler nurlanmışlar aşkına
tut elimden ocağı arlanmışlar aşkına
tut elimden Ey Şamil aşıgının aşkına
tut elimden Ey Şamil ozan ünlemesi bu
tut elimden Ey Şamil mahşer inlemesi bu
tut elimden Sultanımın öz kardeşi
tut elimden ey hurriyet güneşi
tut elimden elime kut verilsin
tut elimden coğrafyam yenilensin

bana güneşinden hurriyet gönder
bana güneşinden izzet iffet ar indir
bana güneşinden şehadetde ver
bana güneşinden itaat yolla
bana güneşinden kılıç
bana güneşinden idrak
bana güneşinden millet
bana güneşinden devlet
bana güneşinden azim
bana güneşinden bir selam eyle


Bu İlahi aşk ile gökler Turan diye gürler.
Bu İlahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar.
Bu İlahi aşk ile Turan'a göverir Kızıl elma.
Bu İlahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler.
Bu İlahi aşk ile Ruhlar Turan'da birleşecek.
Bu İlahi aşk Müslüman Türk'ün Dur dinlemez Kıyamıdır.


TEKBİR ALLAH'U EKBER
PEYGAMBER AŞKINA TEKBİR; ALLAH'U EKBER
SULTANUL EVLİYA AŞKINA TEKBİR;ALLAH'U EKBER


Reyhan -- Rəşid Behbudov


Dağlar kızı Reyhan Reyhan
Analar guzusu Reyhan Reyhan

Oldum sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran

Ne gözelsen ay gız
Bir danesen ay gız
Dürdanesen ay gız
Bir danesen ay gız

Maral kimi özün Reyhan Reyhan
Baldan şirin sözün Reyhan Reyhan

Oldum sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran

Ne gözelsen ay gız
Bir danesen ay gız
Dürdanesen ay gız
Bir danesen ay gız

Gözeller gözeli Reyhan Reyhan
Sevdanın ezeli Reyhan Reyhan

Oldum sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran

Ne gözelsen ay gız
Bir danesen ay gız
Dürdanesen ay gız
Bir danesen ay gız

Menim derdim (Qəzəl)


Mənim dərdim böyük dərddir,könül yardan nigarandır,
Yanır eşqin fərağında,bu nə gündür,güzərandır?

Bitib səbrim,yarın cövrü üzür,ya Rəbb,məni,neynim?
Sevir qəlbim,gözüm görmür,nə aşkardır,nə pünhandır.

Gecə-gündüz xəyallarda o həmdəmdir məni-zarə,
Bu çeşmi-giryanım susmur,daha cismim yarımcandır.

Yolun gözlər cəmi aşiq olan kəslər məhəbbətlə,
Yerin tutmaz onun kimsə,könüllərdə o sultandır.

Sənə,qafil,məhəl qoymaz bu eşqə mübtəla qəlbim,
Bu hissi dərk edənlər mən düşən sevdayə heyrandır.

Məni,Allah,yetir vəslə,yumub çeşmim ölüm rahət,
Təki gəlsin,görüm yarı,ona canım da qurbandır.

Rauf,eşq atəşində yansa da canın,nə dərd etmək?
Əmanətdir bu can səndə,ona sahibsə canandır.

Faiq Ağayev - Xumar Gözlüm


Niyә mәndәn üz döndәrdin,
Mәni dara şәkәr dәrdim.
Şirin sözlüm, qülәr üzlüm,
Günüm-gecәm, xumar gözlüm!

Mәni yandılar hәsrәti
Solar sәnsiz mәhәbbәtim
Şirin sözlüm, gülәr üzlüm,
Günüm-gecәm, xumar gözlüm!

Eşqim-inadım,
Qolum-qanadım,
Dilimә adın
Xumar gözülüm!

Dağ çәkmә, gәl qәlbimә sәn
Pәnahımsan, ümidimsәn.
Şirin sözlüm, gülәr üzlüm,
Günüm-gecәm, xumar gözlüm!

Yalvarıram mәndәn küsmә,
Ayrılıqlı mәni üzmә.
Şirin sözlüm, gülәr üzlüm,
Günüm-gecәm, xumar gözlüm!


Faiq Ağayev - Xumar Gözlüm

 
Sevgi GatarıBu atesi,bu yangini,
Ureyimde chatib getdin,
Sen meni nefsine
Satib getdin

Bir gereksiz esya kimi
Heyatindan at meni
Unut meni,unut meni

Unut ki,yasanacaq
Ne qalibdir sabaha
Bu sevginin qatari
Getdi gulum,getdi daha

Bu son vida,bu son vida
Ne olar bir de donme geri
Qoy daha qalmasin
Umid yeri

Tenhalarin,yalqizlarin
Cergesine qat meni
Unut menu,unut meni
 
Kars-Musa Yılmaz-M.Şen-K.
Bahadır-Muzaffer Sarısözen
Uca Dağlar Başında Nar Şirin Olar
Nar Şirin Olar Balam Nar Şirin Olar
Anadan Atadan Yâr Şirin Olar
Yâr Şirin Olar Balam Yâr Şirin Olar

Ay Güle Güle Kız Güle Güle
Men Âşık Oldum Balam Bir Şirin Dile

Uca Dağlar Başında Sona Keklikler
Sona Keklikler Balam Sona Keklikler
Boyanmış Ellerin Kına Keklikler
Kına Keklikler Balam Kına Keklikler

Açılsın Güller Süsem Sünbüller
Bahar Olanda Balam Öter Bülbüller

Uca Dağlar Başında Ceyran Yol Eyler
Ceyran Yol Eyler Balam Ceyran Yol Eyler
Su Duran Yerlerde Ördek Göl Eyler
Ördek Göl Eyler Balam Ördek Göl Eyler

Bahar Olmasın Güller Solmasın
Allaha Yalvar Balam Seher Olmasın

Kars-Raci Alkır
Talip Özkan
Maşın Gelir Hareli
İçi Dolu Yareli
Ele Bir Yar Sevmişem
Kars'ımızın Maralı

Yazığın Gelsin Oy Ana
Kapıda Duran Oğlana
Boynunu Buran Oğlana

Maşın Gelir Başbaşa
İçinde Kazım Paşa
Paşaların Paşası
Mustafa Kemal Paşa

Yazığın Gelsin Oy Ana
Kapıda Duran Oğlana
Boynunu Buran Oğlana

Maşın Gelir Yanaşır
İçi Dolu Çamaşır
Ele Bir Yar Sevmişem
Gören Gözler Kamaşır

Yazığın Gelsin Oy Ana
Kapıda Duran Oğlana
Boynunu Buran Oğlana
Kars-Bektaş Şirin-Yücel PaşmakçıHabilban Can Bil Ban Ey Can Ey Can
Çıktım Dağlar Başına
Sırtım Verdim Taşına
Nişan Attım Almadı
Toprağ Benim Başıma

Habilban Can Bilban Ey Can Ey Can
Çıktım Dağa Kar Yoktur
Endim Bağa Nar Yoktur
Bütün Dünyayı Gezdim
Senin Gibi Yâr Yoktur

Habilban Can Bilban Ey Can Ey Can
Arpalar İliklendi
Buğdalar Filiklendi
İçerim Palıt Közü
Yel Vurdu KörüklendiKars-Âşık Nuri Çırağı-Nida Tüfekçi
(Ah) Kerem Eyle Yüzün Dönder Bana Yâr
Aslı'm Seni Görmeyeli Kaç Gündür
Kimi Görsem Benzedirem Sana Yâr
Belki Benim Bu Gözlerim Şaşkındır

(Ah) Dolu Kaldı Âşk Bâdesin İçmezem
Ben Sırrımı Yâd Ellere Açmazam
İspat İçin Sizin Elden Geçmezem
Koy Desinler Sılasından Kaçkındır

(Ah) Ben Kerem'em Aslı'm Çekmir Nazımı
Yâr Geçen Yollara Sürsem Yüzümü
Han Oğluyam Kayıp Ettim Özümü
Gören Der Ki Fukaradır Düşkündür

Kars-İsmail Başaran-İslam
Özinan-Muzaffer Sarısözen
(Ey) Ay Gara Gaş Eğil Öpem Gaşından
Çadıra Yaraşmıyir Düşer Başından
Derdine Yanmışam On Dört Yaşından

Ölürem A Ceyran A Ceyran Balam Yazıgam A Ceyran
Balam Ey Balam Ey Balam Ey Balam Yazıgam A Ceyran
Bala Ceyran Bala Ceyran Bala Ceyran Balam

(Ey) Bahçaya Girme Yâr Boyun Görerler
Ağ Yüzünden Gonca Halı Dererler
Gorharam Ki Seni Yada Vererler

Ölürem A Ceyran A Ceyran Balam Yazıgam A Ceyran
Balam Ey Balam Ey Balam Ey Balam Yazıgam A Ceyran
Bala Ceyran Bala Ceyran Bala Ceyran Balam

(Ey) Garşıdan Baharam Görünür Bayir
O Ela Gözlere Olmuşam Mail
Bir Bala Sevmişem Adı İsmail

Ölürem A Ceyran A Ceyran Balam Yazıgam A Ceyran
Balam Ey Balam Ey Balam Ey Balam Yazıgam A Ceyran
Bala Ceyran Bala Ceyran Bala Ceyran Balam 
H.O.S.T Alliance
Sidretul Munteha sarki sozuSen her seyin sahibi, mense qul,
Sen Allah men senin qarsinda qum denesi..
Sen edebisen, mense 60il uzagi 70il,
Qanimi icen suallarin icinde itmisem

Ver nefes, ver nefes ciyerlerde ses
Yoxdu nebz durub ses sessiz urey elimi kes
Yazmiyin bu mahni cehenneme aparir azmiyim
Gunahlarim cox onsuz da daha birin de yazmiyim
Mescidin qapisin ortdum arxadan
Tek qalim seninle tek mollasiz yaradilan ve yaradan
21 Bahar, 21 Payiz cox axtardi gozlerim seni goylerde
Indi cokub cokub diz
Namazlar, dualar icimde supeli suallar
Tovbeler, tovbelerden sonra eyni gunahlar
Gizli meqamlar, yuxuya get seytanin piciltisinda
Qelemi kagiza qardas eledim mominin sixintisinda
Secdeler, rukunlar, sebbeler, sukunlar
Cehennemde yoxdu od, gunahlarimiz odunlar
Dilde fatihe qurudu bombalardan diksinende
Bagdad oldu novbe bizde, sizdi beyine isti qanlar
Suallar,suallar, dahilerin boyuk ezabi
Cavablar, cavablar hani suallarin cavabi
Gucsuzem, qorxagam, bagisla yox iradem
Isteyirem cennete, amma kesibler sirati
Sureler, ayeler, bagirtilar, naleler
Icimdeki seytanin elinde gozel laleler
Aldadir, aldaniram, yalan danisir inaniram
Gunah verir sevinirem, vermiyende dilenirem
Binam sirkelenir en altda curuk kerpic var
Divarlar sixilir icime, isiq gelir, mescid dar
Catladiqca minareler, qulaqlara hucumdu sesler
Gozlerimin qarsisinda ag geyimli Muqeddesler
Parcalandi pencereler, dayandi zaman
Dondu havada cilikler, isiq, goz qamasdiran
Dondu dunyam eksine,guzgu baxiram eksime
Meleyler, cinler her terefden sarilib ustume
Bir anliq mekan deyisir, icindeyem cennetin
Adem, Hevva, agac meyve, qisqiriram dermiyin
Shah damarim qopub axir qani, yerinde damarda irin
Yaradilishin sirleri icime dolur ilim-ilim
Beyin doze bilmir istedim gizlenim Allahdan
Huceyrelere qeder agri, ozume baxiram uzaqdan
Qanadlarim belimi cirib cixdi bayira kurekden
Dizimin uste cokub dozmuyub qisqirdim urekden......
Aşık Elesker Mahnilari
A Bivefa A Bimürvet Nainsaf"A bivefa a bi-mürvet nainsaf
Keçen günler heç yadına gelmez mi
Unudubsan meni heyli zamanda
Dost da öz dostuna yada salmaz mı

Ayrılıg bizlere oldu mügerrem
Hicrandan ciyerim bağladı verem
Guldan heta geler ağadan kerem
Me'şug aşigine kerem gılmaz mı

Elesger'em düşdüm elden avara
Ahtardım derdime olmadı çara
Bir igidin eli yetmese yara
Gocalıb bazına güller olmaz mı
Ad Olmaz (Bu Dünyanı)"Bu dünyanı men tecrübe eyledim
Namerd körpü salsa onda ad olmaz
Bir merd ile ağı yesen şirindi
Yüz namerdle şeker yesen dad olmaz

Yadın oğlu yağı aşa mehmandı
Dar gününde bahırsan ki usandı
Düşen günü düşmen ile düşmandı
Yüz il keçse gohum senden yad olmaz

Elesger'em sözüm yetir nisaba
Serf edenler sebt elesin kitaba
Heç namerdin adı gelmez hesaba
Merd bir olur onda iki ad olmaz
"Amandı (Gözeller Sultanı)"Gözeller sultanı melekler şahı
Alagöz cananım getme amandı
Derdinden hesteyem çekirem ahı
Ölürem loğmanım getme amandı

Camalm göyçekdir bayram ayından
Gören doymaz saçlarının buyundan
Layig deyil gurban kesem goyundan
Sene gurban canım getme amandı

Sen melekzadesen ey mina gerden
Kesme mehebbetin gel Elesger'den
Günahkar gulunam salma nezerden
Keremli sultanım getme amandı
"Artıkdı (Çiğitten Ağdır)"
Çiğitten ağdır gözlerin
Soğandan şirin sözlerin
Ay gız senin ağ dizlerin
Kerme basmadan artıkdı

Sirkeden seçilmez saçı
Olupsan ziyankar keçi
Ay gız senin koynun için
Pokhlu peyeden artıkdı

Bu payda kimin payıdır
Eşitse yoldan gayıdır
Tumanın farmaç tayıdır
Bağı kendirden artıkdı

Elesger de diyer sözü
Çıksın namerdlerin gözü
Ağ ürbendin farmaç yüzü
Bağı kendinden artıkdı

"Ay Üze Üze (Ay Nazenin)"Ay nazenin derdin menim canımı
Az galıb incelde ay üze üze
Alıbsan elimden din imanımı
Müştag eyleyibsen ay üze üze

Yar meskenim astanadı derdi mi
Kamil bağban gül ü bağın derdi mi
Ay bi-mürvet derdin menim derdimi
Artırıb yetirib a yüze yüze

Yazıg Elesger'i oda salıbdı
Felek gözden salıb o da salıbdı
Çeşme kenarında oda salıbdı
Cumub sona kim ay üze üze"Bizden Ayağ Kesen Gözel "Bizden ayak kesen gözel
Dur gel nazlana nazlana
Aşığından küsen gözel
Dur gel nazlana nazlana

Aşık söhbet sazsız olmaz
Gözel gelin nazsız olmaz
Dost arası sözsüz olmaz
Dur gel nazlana nazlana

Men senin gadrini billem
Sensiz çetin deyib güllem
Sen gelmesem özüm gellem
Dur gel nazlana nazlana

Boyun uca belin ince
Heç kim sever seni mence
Söz verdin gelmedin gece
Dur gel nazlana nazlana

Tülek terlan keklik fere
Ohuyur yarı ezbere
Yazık Aşıg Elesger'e
Dur gel nazlana nazlana"Bürüme (A Bimürvet Hesretini)"A bimürvet hesretini çekmekden
Yetişmişem cana üzün bürüme
İller ayrısıyıg fürset düşende
Çekilib pünhana üzün bürüme

Yusif kimi meni saldın avara
Tebibimsen eyle derdime çara
Ya buyur cellada ya çekdir dara
Ya yetir dermana üzün bürüme

Yazıg Elesger'em men sene gurban
Hesteyem derdime gel eyle derman
Sen melekzadesen ay huri-gılman
Gelmişem gurbana üzün bürüme
Can Desin (Novruzda Bahara)"Novruzda bahara deyerler beli
Gah kamala yeter gah olar deli
Gün vuranda güneylerden sel geli
Guzey ister zimistana can desin

Yazın bir ayında hoş keçer iller
Baş verib rişeden açılar güller
Gışın zehmetini çeken bülbüller
Şeyda olsun gülüstana can desin

Kükrer dağlar birbirinden deyini
Seçmek olmaz gedasını beyini
Perverdinde sebze libas geyini
Göğden yağan ağ neysana can desin

Aranda galanlar meyl eler bağa
İsti vurar bürkü dolar otağa
Bezenib gözeller çıhar yaylağa
Menzilgahlar o mehmana can desin

Yaylag müntezirdir yolların gözler
Boyun eğer benöfşeler nergizler
Çeşmeye yetende gelinler gızlar
Göllerde çalhanan sona can desin

Olar gözellerin ehd-i peymanı
Alaçıg guruncag keser gurbanı
Elesger şe'nine desin dastanı
Fehr elesin doğan ana can desin
Çarşamba Gününde "Çarşamba gününde çeşme başında
Gözüm bir alagöz hanıma düştü
Attı müjgan ohun geçti sinemnen
Nazlı gamzeleri ganıma düştü

İşaret eyledim derdimnen bildi
Hem çoh gözel idi hem ehli dil idi
Gaşını galdırdı gözüynen güldü
Gülende gadası canıma düştü

Elesker'em her elimden halıyam
Gözel sen dertlisen men yaralıyam
Dedi nişanlıyam özge malıyam
Sındı gol ganadım yanıma düştü
"Çekirsen (Mühennet Zamana)"Mühennet zamana bi - mürvet felek
Şamı sübhe sübhü şama çekirsen
Lehzede açırsan neçe cür kelek
Gah pozursan gah nizama çekirsen

Çoh hesretler görmür o kimsesini
Vaya dönderirsen şadlıg behsini
Tereggi tenezzül kemençesini
Gah zilleyib gah da beme çekirsen

Rehimsen kerimsen edl ü edalet
Könülden heberdar her dile beled
Seyidden molladan beyden hecalet
Bu ne dağdır sen sineme çekirsen

Altmış il gurğuna gıldım tamaşa
Sende bir itibar görmedim haşa
Heçkes dövran sürüb çıhmadı başa
Ekmez kotan kimi hama çekirsen

Berhem olsun tegdir pozulsun yazı
Bu gurğuya heçkes olmaz irazı
Eşşeğe çullayıb ebrü atlası
Köblen deyib şahlıg dama çekirsen

Arpadan incikdim bitmedi gendüm
Darıynan daragan heç değil fendim
Candan bezdim öz özümden iğrendim
Ahırımı ne hengame çekirsen

Elesger gelbine saldın işığı
Meclisler zineti el yaraşığı
Ezizlikle sahladığım aşığı
Zelillikle intigama çekirsen 
Reshid Behbudov
Yagma Yagis sarki sozu
Yagma Yagis Men Görüse Telesirem

Göyler kene büründü gel
Üreyimi bürüyür qem
Göyler kene büründü gel
Üreyimi bürüyür qem

Pencereme hicran yagir,Damcilara sicratir

Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem
Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem

Menim sirin sevincime,Aci zeher sen gatma gel
Göy cemende yar gözleyen,Sevgilimi isladma gel
Göy cemende yar gözleyen,Sevgilimi isladma gel

Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem
Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem

Üreyimi bosaltmasin,Göyler
bu gün insan kimin üreyini bosaltmasin
Men ki acmax isteyirem,Sevgilime üreyimi
Men ki acmax isteyirem,Sevgilime üreyimi

Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem
Yagma yagis yagma yagis, Men görüse telesirem
Külək Könül Xasıyeva


Yenə payız gəldi qonaqlar kimi
soldu məhəbbətim yarpaqlar kimi
ürək pıçıldayır (2) … dodaqlar kimi (2)
(külək, niyə belə əsirsən külək
niyə ümidimi kəsirsən külək (2))
(Sevgilim görüşə çağırmış məni

Mən necə unudum olub-keçəni (2))
O deyir astaca (2) … sevmirəm seni (2)
(sen niyə sözümü kəsirsən külək
külək, niyə belə əsirsən külək (2))
(O ürək ağrıdı, ürək incitdi

Bir ömrün sevinci mənası bitdi
Sanki o günlərim … (xəyal di getdi(2)
(külək, niyə belə əsirsən külək
niyə ümidimi kəsirsən külək (2…))
Huşeng Azeroğlu
Size Selam Getirmişem


Serin Sulu Bulahlardan
Yeşil Yaprak Budaklardan
Lale Renkli Yanaklardan
Bal Süzülen Dudaklardan
Size Selam Getirmişem

Gatar Gatar Durnalardan
Yeşil Başlı Sunalardan
Atalardan Babalardan
Ağ Birçekli Analardan
Size Selam Getirmişem

Gül Hazarın Kenarından
Dede Korkut Diyarından (Hey)
Azerbaycan Vugarından
Köroğlu'nun Nigarından
Size Selam Getirmişem

Gatar Gatar Durnalardan
Yeşil Başlı Sunalardan
Atalardan Babalardan
Ağ Birçekli Analardan
Size Selam Getirmişem

Koç Nebi'nin Hecerinden
Setter Han'ın Hünerinden
Şehriyar'ın Şeherinden
Dan Ulduzlu Seherinden
Size Selam Getirmişem

Gatar Gatar Durnalardan
Yeşil Başlı Sunalardan
Atalardan Babalardan
Ağ Birçekli Analardan
Size Selam Getirmişem
Bahar Gelende Mende
Şevket Ali Ekberova


Bahar Gelende Mende
Bitirem Göy Çemende
Men Baharın Gızıyam
Kömleği Gırmızıyam

Uçmaya Yok Kanadım
Menim Laledir Adım
Çölünüzü Bezerem
Elden Ele Gezerem

Başımda Al Şamım Var
Yanağımda Hal’ım Var
Yeyilmerem Acıyam
Çiçeklerin Tacıyam

Uçmaya Yok Kanadım
Menim Laledir Adım
Çölünüzü Bezerem
Elden Ele GezeremAzerbaycan/Tebriz-Hasan
Cüdari-Mehmet Özbek
Araz Üste Buz Üste Tello
Kebap Yanar Köz Üste Tello
Goy Meni Öldürseler Tello
Danıştığım Söz Üste Tello

Aman Tello Tello Can Tello
Canım Tello Tello Can Tello

Narınca Ballı Narınca Tello
Sahlaram Saralınca Tello
Sana Döndü Üreğim Tello
Yârdan Cevab Alınca Tello

Aman Tello Tello Can Tello
Canım Tello Tello Can Tello

Su Gelir Dalha Dalha Tello
Bir Ucu Bizim Arha Tello
Gonşuda Bir Gız Sevdim Tello
Anamdan Gorha Gorha Tello

Aman Tello Tello Can Tello
Canım Tello Tello Can Tello

Arazam Küre Bendem Tello
Bülbülem Güle Bendem Tello
Dindirmeyin Gamımı Tello
Bir Şirin Dile Bendem Tello

Aman Tello Tello Can Tello
Canım Tello Tello Can Tello

Ay Ana Gızın Değilem Tello
Torbada Duzun Değilem Tello
Ay Ana Balan Değilem Tello
Gedirem Gelen Deyilem Tello

Aman Tello Tello Can Tello
Canım Tello Tello Can Tello


Azerbaycan-
Huşeng Azeroğlu-Şenel Önaldı
Durnadır Durna Telleri Burma (Leylâ Can)
Ahu Tek Bahıp Boynunu Burma (Leylâ Can)
Gözleri Benzer Ahu Ceylana (Leylâ Can)

Leylâ Gülüm Leylâ Can
Saçı Sümbülüm Leylâ Can
Nazlı Bülbülüm Leylâ Can
Saçı Sümbülüm Leylâ Can

Gözlerem Seni İller Uzunu (Leylâ Can)
Seslerem Seni Ömrüm Uzunu (Leylâ Can)
Gözleri Badam Ahu Ceyranı (Leylâ Can)

Leylâ Gülüm Leylâ Can
Saçı Sümbülüm Leylâ Can
Nazlı Bülbülüm Leylâ Can
Saçı Sümbülüm Leylâ Can


  
 
Toy Toy Du Bugün
Azerbaycan-Yöre Ekibi-Plâktan YazıldıToy Toy Toy Toydu Bugün
Bizim Evde Toydu Bugün
Oynayak Gülek Gülüm Hey
Toy Toy Toy Toydu Bugün
Bizim Evde Toydu Bugün
Sevde Diyek Oynayak Gülek

Tez Olun Çift Göz Olun
Hamuy Oynasın
Yol Verin Gızlara Yol Verin
O Güler Yüzlere Yol Verin
Yol Verin Oynasınlar Gızlar
Yol Verin Oynasınlar

Toy Toy Toy Toydu Bugün
Bizim Evde Toydu Bugün
Oynayak Gülek Gülüm (Hey)
Toy Toy Toy Toydu Bugün
Bizim Evde Toydu Bugün

Sevde Diyek Oynayak Gülek
Söz Verin Tez Söz Verin
Âşık Okusun
Söz Verin Sazlara
Söz Verin Neşeli Sözlere
Söz Verin Söz Verin Âşık Okusun
Söz Verin Okusunlar

Sevinir Eller Güler Eller Bizim Eller
Yol Verin İgitler Oynasın
O Meydan Gızışsın Gaynasın
Yol Verin Oynasınlar
Huşeng Azeroğlu
Ay Gözümün Işığ


Ay Gözümün Işığı

Azerbaycan-Huşeng Azeroğlu-TRT

Ay Gözümün Işığı
Gül Üzlü Göyçek Gızım
Evimin Yâraşığı
Ömrüme Bezek Gızım

Gaşeng Gaşeng Saçların Dökülende Yüzüne
Görenler Çoh Ohşadır Seni Menim Üzüme

Ay Menim Göyçek Gızım
Saçları İpek Gızım
Ömrüme Bezek Gızım

Mene Taraf Gaçanda Galbime Fereh Gelir
Rengin Biraz Solanda Menim Galbim Kövrelir

Ay Menim Göyçek Gızım
Saçları İpek Gızım
Ömrüme Bezek Gızım

Dodağı Gül Goncası Yanağında Hal Gızım
Gözleri Dan Ulduzu Şirin Şeker Bal Gızım

Ay Menim Göyçek Gızım
Saçları İpek Gızım
Ömrüme Bezek Gızım

Bugünün Şen Körpesi Sabahın Sonasısan
Analı Dünyamızın Sen De Bir Anasısan

Ay Menim Göyçek Gızım
Saçları İpek Gızım
Ömrüme Bezek Gızım

Gaşeng Gaşeng Saçların
Dökülende Yüzüne
Görevler Çok Ohşadur
Seni Menim Üzünüme

Ay Menim Göyçek Gızım
Saçları İpek Gızım
Ömrüme Bezek GızımGetdin-gelme (Qezel)


Yanma bundan sora hicranima.getdin,gelme
Aglama,Gelmeginen yanima,getdin,gelme

Sene min defe dedim baxma egyarin sozune
Vurmusan qem oxunu canima,getdin,gelme

Eshqin bazarna kim girerse,deler qem ureyin
Baxma bundan sonra efqanima,getdin,gelme

Xeste oldu ureyim,yoxdu elacim olurem,
Bais oldun niye sen qanima,getdin,gelme

Dedi oz yari dunen Eldara-mensiz getme
Dedi-and ichmishem vicdanima, getdin,gelme

Grup-Mahni-NEYLEYIM
NEYLEYIM

Saclarina güller derdim
Yolunda canimi verdim
Getme Yarim getme dedim
Tek goyup getti Yar meniSirrin verme yada Sen
Ya men gelim yada Sen
Icimde gelbim titriyir
Yadima her tüsende Sen


O Yar meni unudup neyleyim
Gözlerimi unudup neyleyim
Üregimi unudup neyleyim
O Yar meni unudup neyleyim


Söz-Müzik Erol Kocak
Grup-Mahni-MAVILI YAZMA
Uca Dag basinda maziyam mazi
Ayaklar Turabi yollarin tozu
Gelme ecal gelme uc gün ara ver
Uc günden ne cikar bes gün ara verGötür selamimi Nazli Yara ver
Mavili mavili mavili Yazma
Mavili geyipte bagrimi ezme
Uca Dag basinda gar gatar gatar
Gatarin önünde turnalar öter
Menim Nazli Yarim burnumda tüter
Mavili mavili mavili Yazma
Mavili geyipte bagrimi ezme


Derleme Öz Teyzemiz-Saray Uludag

 
 
 
 
 
Grup Mahni- YAR OLMADIN


YAR OLMADINGurbet elde calar sazim
Hicbir seyde yoktur gözüm
Gönül yakar aci sözün
Daglar kadar Yar olmadin

Ferhat gibi doldum tastim
Nice daglar deldim gectim
Askin belasina düstüm
Sirin gibi yar olmadinGönül söyler sözler bitmez
Yollar da O Yare gitmez
O Yar benim sözüm etmez
Cöller kadar Yar olmadinSöz-Müzik:Erol KocakGrup-Mahni-AYLARDIR ILLERDIRKönlümün icinde bir Gözel yatir
O Gözel gaslarini ne gözel catir
Esginin yolunda solum bu gece
Dur gayit gurbanin olum bu gece


Yuhumda oksayirdim ipek telini
Isterem saraydim ince belini
Göz yaslarim sele döndu menim bu gece
Dur gayit gurbanin olum bu gece
Aylardir,illerdir,günlerdir men seni
Özleyirem Yar..
Aylardir,illerdir,günlerdir yolunu
Gözleyirem Yar...

Söz-Müzik:Erol Kocak
Grup-Mahni-DAGLAR OYDAGLAR OY

Bu daglar aralidir
Kaslari karalidir
Gidin söyleyin Yarime
Yüregim yaralidir

Bu yollar uzun yollar
Etrafi üzüm yollar
Gidin söyleyin yarime
Bu iki gözüm aglar
Daglar daglar oy
Yollar yollar oy.

Söz-Müzik:Erol Kocak
Grup-Mahni-ALA GÖZLER
ALA GÖZLER

Yalnizam men Gara gaslim
Vurulmusam men
Sevdaliyam zifir saclim
Yorulmusam men
Gedipsen haralara gedipsen
Ay sevgilim gedipsen
Hesretindeyem.........
Ala Gözler yakti meni
Kül eyledi gözlerimi


Söz-Müzik:Murat Kocak,Erol Kocak


 

Ecayip Heyvanlara Benziyirsenİncisende sözün düzün diyceyem
incisende sözün düzün diyceyem

men senin bu emellerde mec dözüm
men ne diyim daha sana yoktur sözüm
sirsüfetinden su içmiyür gözüm
cinlere şeytanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

adına afiyete açıp gelmişen
gözlerin yine od saçıp gelmişen
sanki cehennemden kaçıp gelmişen
divlere hortlanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

senin başın bedende işkencedir
gırahtan bakanlara eğlencedir
boynun büyükse bedenin incedir
armudu iskanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

senin de düşüp marağına tolke
gurey dunel de ayaguna tolke
bu nedi vurmussan kulagına tolke
nakışlı fincanlara benziyirsen x2
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

ne var gene kaç kabağı dökmüşen
pencegül zırılıp ziyan çekmişen
parça takmayıp klonke tikmişen
zalehti şirvanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

şirvandan vererem sana payeşen
gene niyee ehvalın zay olup zayeşen
kaş kabağun yerler gezir ayeşen
pankırot tükanlara benziyirsen x2
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

hoyura abes taşbakalip takmişan
Üz gözüne pudra filan yakmişan
gece yari yatirip işine bakmişan
ordaki cananlara benziyirsen x2
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

söz diyirem el bi üzbe tutulsan
kim olduğunu sen erden unutursan
yol gedende kız kimi burcudursan
bardaki ceylanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

ne hak sükle eyliyirsen adıma
bakma benim üst başıma za’dıma
seni gördüm askerlik düştüm yadıma
ordaki çürbanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

askerlikte yoksa sen kocagıydı?
geceleri dimagini oyagidın?
döverdim seni zeyif uşağıydın
indi pehlivanlara benziyirsenx2
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

günde 1 okka bir iş töredirsen
her gün içirsen alkaşlık edirsen
gece de eve sürüne sürüne gelirsen
gare solcanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

elşen içti senin evin yıkıldi
bu yandanda kasıpcılık sıhıptı
cavan yaşta üzne gırış çıhıptı
solmuş patılcanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

yaslara molla a sayak gedirsen
ehsana hamıdan kabak getirsen
ercan evden yarak getirsin
üzde müselmanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

senin de batıl di oruç namazın
hıçkırısan tutulmiyir boğazın
mi***fonsuzda da gür çıkırr avazın
lap hılor satanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

hamı hulorcum buyurupdur seni
klor miyi lap uydurup du seni
klor miyi yaman vurudrup seni
mesteliyipti uydurup du seni
sen jön narkamanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

elşen xezen ne eserin ne yazin var
sözün yoktu tekçe hoş avazın var
ne ispırton nedeki gazın var
giydirme şampanlara benziyirsen x2
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

senin görmüşüm güya pir yatmidi
ala bulati yüzünde şahmatlıdı
bir özbe bak bir başın pahladırdi?
bir özbe bak başın kıvarlakmıdi?
51 ekranlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

baş açmah olmur senin geletinden
mende diyim senin pis cehetinden
burnun bir meter çıkıyir süveterinden
lap suluh eryanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

100 kiloya kadar yakın taşmıssan
karti mişsan lap yaramazlasmısan
tüh galmıyıp başında dazlaşmışan
kapaksız kazanlara benziyirsen x2
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

ay akşin ezilirsen bükülürsen
sen kı lap ayak üste sökülürsen
özün benden beter dökülürsen
rezi siz tümanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

cevanlıkta senin olmiyur tayın
köhlenmişsen ay alşen cıkıpdı zayın
gedip de bi hayhayın galıptı vayvayun
gursunsuz limanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

senin de akşin olmuyor benzerin
amma bugün bağlanicak deftleerün
senin de tabanindan gedir terün
ıslanmış yorganlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

köfte yiyip şişirmişsen karnuni
küfte yiyip şişirmişsen karnuni
müfte yiyip şişirmişsen karnuni
arttırma heyvanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

ne varsa üstüme mirildiyirsan
sanki pas atmişan cirildiyirsan
sesin de çikmiyor hirildiyirsan
daşsız alışkanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

yemegini parmaginla siyirirsan
gözün üste colgazar kayirirsan
hele ki saçını ortadan ayirirsan
indüskü oğlanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsen x2

işitmiyirsen kulağın protezdir
üstelik bir ayağın protezdir
hem de dişin damağun protezdir
yığılma kardanlara benziyirsen
ecayip heyvanlara benziyirsenRöya-Təkcə səni sarki sozum


Bilirəm dönəcəksən mən gözlərəm

Ömür odu sönməz hicran olanda
İtməz ümidlər dumanda
Yaralar sağalmaz vallah bir anda
Günah axtarmayaq zamanda

Təkcə səni, səni istərəm
Geri döndüyüm günə ümid bəslərəm
Bilirəm dönəcəksən mən gözlərəm

Səni axtarıram yola salanda
Göydə ulduzlar axanda
Sevgidən inciməz axı güman da
Günah axtarmayaq zamanda

Təkcə səni, səni istərəm
Geri döndüyüm günə ümid bəslərə
Bakı qızları

Bakı qızları
Aygün Kazımova
Bakının qara gözlü qızları,
Ulduzlu şəhərin ulduzları,
Sizlərə heyran olub çiçəklər,
Yollarda qalıb, közərib.

Siz könül odlayan,
Siz ürək odlayan
Arzusu xoş temiz,
Gözəllərsiz..

Bakının qara gözlü qızları
Gülər üzlü qızları
Şirin söz Bakı qızlarıı

la-la-laa )


Gəzib çox şəhərlər görmüşəm mən
Baxıb, çox gözəllər görmüşəm mən
Unutmadım heç zaman sizləri
Mehriban Bakı qızları

Siz könül odlayan,
Siz ürək odlayan
Arzusu xoş temiz,
Gözəllərsiz..

Bakının qara gözlü qızları
Gülər üzlü qızları
Şirin söz Bakı qızları
Arzu Gızım (Etir Saçır)


Etir saçır gül çiçek
Gülsün ömrün bahar tek
Senin bu şen hayatta
Hoş gademin mübarek

Ay menim Arzu gızım
Ay menim Arzu gızım
Ömrümün yazı gızım Arzu gızım
Sevinci nazlı gızım Arzu gızım

Dağda duman çen gözel
Çihli o çemen gözel
Gelbimde min arzum var
Hamusundan sen gözel

Ay menim Arzu gızım
Ay menim Arzu gızım
Ömrümün yazı gızım Arzu gızım
Sevinci nazlı gızım Arzu gızım

Ali Ekber Tagiyev - Azerbeycan

Evlerinin önü yonca


Evlerinin önü yonca
Yonca kalkmış dam boyunca
Boyu uzun beli ince

Ninne de yavrum ninne
Esmer yarim ninne
Ninne ninne

Evlerinin önü lale
Saki doldur ver piyale
Yoldaş olağ düşeğ yola

Ninne de yavrum ninne
Esmer yarim ninne
Ninne ninne

Evlerinin önü narçın
Felek koymaz gözüm açım
Seni alıp hara kaçım

Ninne de yavrum ninne
Esmer yarim ninne
Ninne ninne 
Cırpınırdı karadenizÇırpınırdı Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna
inciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına.

Ayrı düştüm dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yine
Selam Türk'ün bayrağına.

Kafkaslar'dan esen yeller
Şimdi sana selam söyler
Olsun bütün Turan eller
Kurban Türk'ün bayrağına.

Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız .
Bu nədi ala yekə kişisən


Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Sən yatırsan atonsa sübhü o başdan oyanır
Sən kef axtarırsan ailönsə gücnən dolanır
Aton illərlə işdəyir çalışır pul qazanır
Sənsə bir gündə qoyursan qumara
Bu nədi ala yekə kişisən
Sənsə bir gündə qoyursan qumara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Sən özün göylə gedirsən ayağun yerlə gedir
Şalvarun düşür belünnən balağun yerlə gedir
Yenə də lomkadasan qaş qabağun yerlə gedir
Deginən biz də bilək aşikara
Bu nədi ala yekə kişisən
Deginən biz də bilək aşikara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Etdüyün hərəkətlər valla yaraşmır yaşuva
Pul veriblər ki gedib çörək alasan dam-daşuva
Onu da çaxıra verib naharı çəkmisən başuva
Ac qarna uzanmısan teretuvara
Bu nədi ala yekə kişisən
Ac qarna uzanmısan teretuvara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Adam ol məsaj da göndəriblər Azərcell-dən
Az qalıb axşam ola qalxmamısan pasteldən
Yenə ağızun burunun əyilibdür paxmeldən
Elə bil kəllə vurmusan qatara
Bu nədi ala yekə kişisən
Elə bil kəllə vurmusan qatara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Elə bil saatlarla qazanlarda qeynəmisən
Rəngi ruhun da qaçıb dil dodağuvu çeynəmisən
Bilmirəm nə qəbul etmisən genə neynəmisən
Lüt gəlmisən əldə zənbil bazara
Bu nədi ala yekə kişisən
Lüt gəlmisən əldə zənbil bazara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Sual verirsən özün cavab verirsən özüvə
O qədər mıxlamısan heç nə görünmür gözüvə
Deyəsən ağılun itib danışırsan öz özüvə
Yıxılıb durub deyirsən duvara
Bu nədi ala yekə kişisən
Yıxılıb durub deyirsən duvara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Camaat qaçıb gedir sən girəndə izdihama
Üz gözüvü tük basıb daha oxşamırsan adama
Görəsən sən neçə aydır getməyirsən hamama
İy verirsən basıb üz gözüvü yara
Bu nədi ala yekə kişisən
İy verirsən basıb üz gözüvü yara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Daha özüvü tutmursan şəhərdən gəlir sorağun
Ayaqqabuvun altı yoxdur yoluq darmadağın
Pəncəyi yamaq şalvarunda yoxdur bir balağun
Bu viddə sən hara Tarqovu hara
Bu nədi ala yekə kişisən
Bu viddə sən hara Tarqovu hara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən
.


 
Aldatdı Məni
Türkce Aciklamali


Hardan biləydim, axı hicran qələcək, Nerden bileydim, ayrılık gelecek

Məni sevənin, üzü birdən dönəcək. Beni sevenin, yüzü birden dönecek

Qara qecələr mənim ömrümə bənzər, Kara geceler benim ömrüme benzer

Tənhalıq indi qəlbimi üzər. Yalnızlık şimdi kalbimi üzer

Sən bilə-bilə, qəlbimə həmdəm oldun, Sen bile bile, kalbime yoldaş oldun

De, bu sevqilən axı nə tez yoruldun? Söyle bu sevgiden ne çabuk yoruldun?

Dözə bilmirəm, sənsizlik əzabdır! Dayanamıyorum, sensizlik azaptır!

Ayrılıq məni haradan tapdı? Ayrılık beni nereden buldu?

Ürək üsyan qoparsa Yürek isyan koparsa

Bilən deyilsən. Bilen değilsin

Qəfil çırağım sönsə görən deyilsən. Birden ışığım sönse gören değilsin

Həsrətdən belə ölsəm Hasretten bile ölsem

Dönən deyilsən, Dönen değilsin

Sən məni sevən deyilsən… Sen beni seven değilsin

Aldatdı məni Aldattı beni

Sevirəm deyənim. Seviyorum dediğim

Aldatdı məni Aldattı beni

Mənsiz dözməyənim. Bensiz dayanamayanım

Aldatdı məni, Aldattı beni

Kimsə tutdu yerimi… Birisi tuttu yerimi

Ürəkdən sevdiyim Yürekten sevdiğim

Aldatdı məni! Aldattı beni
 
Yanarım Aşkına Can Yar


Yanarım aşkına can yar
De mene naz eylesen
Bu nazı sen mene yarim
Bu kadar az eylesen az

Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare

Evlerinin dalı kaya
Kayadan bakarlar aya
Sensiz geçen günlerim yar
Gelmez hiçbir zaman saya

Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare


Kaynak: Mehmet Özbek
Yöre: Azerbeycan..


 
 
Neylersen-Cavut Tebrizli


Yüreğimi sana açsam
Dertlerimi sana danışsam
Neylersen mene neylersen

Yarama merhem istesem
Sen benimle gal dilesem
Neylersen mene neylersen

sensiz ölerem desem
Sana seninem desem
Seni sevirem desem
Neylersersen mene neylersen

Yarama merhem istesem
Sen benimie gal dilesem
Neylersen mene neylersen

Kapına gelip ağlasam
yolunu kesip yalvarsam
Neylsersen mene neylersen

Yarama merhem istesem
Sen benile gal dilesem
Neylersen mene neylersen

Sensiz ölerem desem
Sana seninem desem
Seni sevirem desem
Neylersen mene neylersen

Yarama merhem istesem
Sen benimle gal dilesem
Neylersen mene neylersen

Kapına gelip ağlasam
Yolunu kesip yalvarsam
Neylersen mene neylersen
Dilberim-Nazperi


Bu dagda maral gəzər
Tellərin darar gəzər
Mən yara neyləmişəm
Yar məndən kənar gəzər.

Baga girmərəm sənsiz
Gülü dərmərəm sənsiz
Bagda quzu mələsə
Bilki o mənəm sənsiz.

Dilbərim, tərlanım
Gəl ey ahu balası
Uca daglar arası.Zeynep Xanlarova-Esen Yeller


Dağları duman alanda,
Gözüm yollarda qalanda,
Yadıma Səni salanda,
Gül yanağım solmasınmı?

gozum yollarda qalanda
yadima seni salanda
gul yanagim solmasinmi?..

Əsən yeller, esen yeller
Sevgilimden mene xeber...

Solanda narin çiçəklər
Gözüm yaşla dolmasinmi?..
dolmasinmi,yar?..

Bu yerlərdən kechmez oldu
Dostçdushmeni sechmez oldu..
Eşqinə and içməz oldu..
Könlüm xarab olmasınmı?..

"Mən niyə baxıram yollara yenə?...
Sən ki bu yollardan dönən deyilsən..
Bir zaman qoymazdın ürəyim yana..
İndi bir dərdimi bilən deyilsən, deyilsən, deyilsən...
İnsan baş çıxarmaz bəzən özündən..
İnciyər dostunun acı sözündən..
Mən çox ağlasam da, Sənin üzündən,
Sən ki, göz yaşımı silən deyilsən.."

Əzən yeller, esen yeller
Sevgilimden mene xeber..
Tünzalə Ağayeva
Gəlmədin


Tünzalə Ağayeva – GəlmədinXavərim,sevgilim son bahar çağı
Uçub tökülürdü ömrümün bağı.

Xavərim,sevgilim son bahar çağı
Uçub tökülürdü ömrümün bağı.
Həyata küsmüşdüm sözümün səbri
Üzümə ilk dəfə gülən sən oldun
Şairin qədrini bilən sən oldun
Üzümə ilk dəfə gülən sən oldun
Şairin qədrini bilən sən oldun


İndi xumar baxılan gözlərin
Süzülüb-süzülüb axılan gözlərin
İndi xumar baxılan gözlərin
Süzülüb-süzülüb axılan gözlərin
Ruhumda bir günəş yaxılan gözlərin
Oldu sənətimin ilham ocağı
Ömrümün ən gözəl o xoşbəxt çağı
Oldu sənətimin ilham ocağı
Ömrümün ən gözəl o xoşbəxt çağı

Sən ey xəyalımın,qəlbimin yarı
Sən ey bağçamın,bağımın barı

Sən ey xəyalımın,qəlbimin yarı
Sən ey bağçamın,bağımın barı
Həyata küsmüşdüm sözümün səbri
Üzümə ilk dəfə gülən sən oldun
Şairin qədrini bilən sən oldun
Üzümə ilk dəfə gülən sən oldun
Şairin qədrini bilən sən oldun

İndi xumar baxılan gözlərin
Süzülüb-süzülüb axılan gözlərin
İndi xumar baxılan gözlərin
Süzülüb-süzülüb axılan gözlərin
Ruhumda bir günəş yaxılan gözlərin
Oldu sənətimin ilham ocağı
Ömrümün ən gözəl o xoşbəxt çağı
Oldu sənətimin ilham ocağı
Ömrümün ən gözəl o xoşbəxt çağı
Tünzalə Ağayeva – GəlmədinDağları duman alanda!
Zeynəb Xanlarova


Dağları duman alanda!
Gözüm yollarda qalanda
Yadıma səni salanda
Gül yanagım solmasınmı.

Əsən yellər, əsən yellər
Sevgilimdən mənə xəbər
Solanda narın çiçəklər
Gözüm yaşla dolmasınmı.

Bu yerlərdən keçməz oldun
Dost-düşməni seçməz oldun
Eşqinə and içməz oldun
Kölnüm xarab olmasınmı.
Dağları duman alanda!

 
 
 
Sarı Gelin
Türküsünün sözleri
Saçın uzun örmezler
Gülü sulu (gonçe) dermezler (sarı gelin)
Bu sevda ne sevdadır
Seni mene vermezler

Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı gelin

Bu derenin uzunu
Çoban gaytar guzunu (guzunu)
Ne olla bir gün görrem
Nazlı yarım yüzünü

Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı gelin

Bu sevda ne sevdadır
Seni mene vermezler

Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı gelin

Seni mene vermezler
Ay nenen ölsün sarı gelin aman

Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı Gelin.


Sarı Gelin


Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin

İçinde bir kız gezer
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Elinde divit kalem
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin

Katlime ferman yazar
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Palandöken yüce dağ
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin

Altı mor sümbüllü bağ
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Seni vermem yadlara
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin

Nice ki bu canım sağ
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim


Sarı Gelinİravan çarşı pazar
İçinde bir kız gezer
Elinde divit kalem
Dertliye derman yazar
Sarı gelin sarı kız
Ettin ömrüm yarı kız.Sarı Gelin


Vardım kilisesine baktım haçına
Mail oldum bölük pörçük saçına
Kız seni götürem islam içine
Vay Sinan ölsün sarı gelin

Vardım kilisesine kandiller yanar
Kıranta keşişler pervane döner
Tersa sevmiş deyin el beni kınar
Vay Sinan ölsün sarı gelin
Seni saran neyler dünya malın.


 
Kuchelere Su SepmishemKuchelere su sepmishem,
Yar gelende toz olmasin,
Ele gelsin ele getsin,
Aramizda soz olmasin,

***

Samavara od salmisham,
Istekene qend salmisham,
Yarim gedib, tek qalmisham,
Ne ezizdir, yarin cani,
Ne shirindir, yarin cani,

***

Piyaleler ireftedir
Heresi bir tereftedir
Görmemişem bir heftedir
Yarım gedip bir heftedir
Ne ezizdir yarın canı
Ne shirindir yarın canı


                                                          
Yollarıma Çixma Daha
Cəmilə (Qəfəs)


Sevinc mənə yaxin gəlmə
Xəyal mənə ünvan vermə
Üzüm gülər, içim gülməz
Yollarıma çixma daha!…

Mənim gözüm yaşlar siləın
Mıni duyan, məni bilən,
Qoydu getdi, bilə bilə…..
Yollarıma çixma daha!…

Gözlərimdə derya-dəniz,
Ürək yetim qalib sensiz,
Sen get yaşa bu ürəksiz….
Yollarıma çixma daha……

Neyneyim ki alemi mənə qenimdi
Yashadigim məhebbet ele bil qemimdi
Neyim varsa bu dünyada, dedim sənindi
Bircə sevgi istədim, dedin mınimdi

Dörd divar boğur məni qaranliq otaqda
Yada düşür son görüş yağışlı havada
İndi yenə yagış yağıir məhəbbətin yasınam
Elə bilmə könül verdim mən başqasına

Sevdim bir defe, öleceyemm 1 dəfə
Sevgi oxu yayi deymedi hedefe
Məhəbbət yolunun yolçusuna döndüm
Od kimi alışıb, kül kimi söndüm

Bilmədim, bilmədim taleyin oyununu
Duymadın, duymadim bu sevginin sounu
Sevinc mene uzaq, kədər mənə yaxın olub
Bu canım sənsiz çoxdan kül olub….

Sevinc mənə yaxin gəlmə
Xəyal mənə ünvan vermə
Üzüm gülər, içim gülməz
Yollarıma çixma daha

Nə deyim aci taleyim sənə
Bəsdir etdin zülm mənə
Yoxdur dözüm, sensiz yarım(gülüm)
Ya onu mənə yetir, ya da yetir ölüm

Hər gecə yar səni röyamda gördüm
Suya həsrət qalan səhraya döndüm
Əhd edib yenidən sevərsənmi məni?
Həyatıma qayidib qovarsanmi qəmi?
Yoxsa yoxdur daha inamin mənə?
Bir vaxt deyirdin- “qurban mən sənə”
Yolumuz bir idi , indi olub ayrı
Olmaz tussle mənə səndən savayı
Qəlbimin üsyanı , eşidirsən harayı?
Həyat əbəsdi, sənsiz havayı
Söylə indi harda axtarım səni?
Könlümün sahibi, eşit məni

Sevinc mənə yaxin gəlmə
Xəyal mənə ünvan vermə
Üzüm gülər, içim gülməz
Yollarıma çixma daha 
Qal sənə qurban
Zeynəb XanlarovaDeyirsən yanında qalacağam mən,
Çox gözəl fikirdir, qal sənə qurban.
Nə zaman istəsən əziz canımı
Qumral gözlərinlə al, sənə qurban.

Sən Müşviqin yanında,
Qal ginən sənə qurban.
İstəsən əziz canımı,
Al ginən sənə qurban.

Gəlmiş hüzuruna bir qara dağlı,
Bir qara qulundur, qolları bağlı,
Gəl çəkmə könlümə sən hicran dağı,
Gümüş topuğunda xal, sənə qurban
Bulud kimiyəm
Xumar Qədimova


Nəğmələr söyləyən bir bülbüləm mən
Mənə ilham verən bil ki sənsən sən
Sənsiz nəğməm bitib lal olmuşam mən
İnləyən sizlayan kaman kimiyəm
Gəl mənə ruh verən gülüm gülzarım
Duy sənə yetişsin bu ahım ahuzarım
Bizi ayırmasın qoy uca tanrım
Dolmuşam yağacaq bulud kimiyəm
İnliyən sızlayan kaman kimiyəm
Yetirsin nəğməmi sənə küləklər
Sənsiz fəğan edən bülbül kimiyəm
Gəl qayıt geriyə gəl mənim yarım
Gəl suyu qurumuş çaylar kimiyəm
Ruhumu oxaşayan ətirli gülsən
Sən mənim qəlbimə axan bir nursan
Dodağımda donan segahsan şursan
Yerində kül qalan ocağ kimiyəm
Əllərin əlimdə olduğu zaman
Dərd kədər yox olur yox olur tamam
Sən mənim yanımda olduğun zaman
Fəzada sayrışan ulduz kimiyəm
Fəzada parlayan ulduz kimiyəm.
Fəzaya ucalan...
AlagözlümAla gozlum, senden ayri geceler
Bir il kimi uzun olur neyleyim
Bagchamizda gizil guller her seher
Tezden achir, vahtsiz solur neyleyim

Nergizlerin gozu yashla dolanda
Benovsheler baxib gemgin olanda
Gerenfiller gozu yolda galanda
Yasemenler sachin yolur, neyleyim

Chicheklerin chekir gozu intizar
Ayriligdan beter dunyada ne var?
Yaz axshami seni bil ki bu Nigar
Hezin-Hezin yada salir, neyleyim

ez gelsen, belke elac verersen,
Sunbullerin sachin yigib horersen
hichekleri gelib ozun derersen
Yolda galib baxishlari, neyleyim?Gas Gabagin Yerle Gedir


Gas gabagin yerle gedir
De görüm neylemisem
Üregim güp güp edir
De görüm neylemisem

Bir mene bah naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Gas gabah tökme bele
De görüm neylemisem
Gel mene naz etme bele
De görüm neylemisem

Bir günahim yohtur inan
Varsa de olum gurban
Bu hala dözmerem men
Ölürem az gala men

Bir mene bah naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Gas gabah tökme bele
De görüm neylemisem
Gel mene naz etme bele
De görüm neylemisem

Islam Rizayev
Yar Eğer Nazenin Olsa

Yar eğer nazenin olsa bilirem işvesiz olmaz
Leblerin bal gonce dehen özü de gamzesiz olmaz
Gağmeti servi tek olsa kemerin takmasa olmaz
Can alan bir melek olsa ahu teh bakmasa olmaz

Gel gel gel sevimli canan
Yarim gel sene gurban

Gözleri can alan olsa sevende ihtiyar olmaz
Sözünde bir yalan olsa a yara ehtibar olmaz
Eşginde olsa sedagat daha bir dird-i gam olmaz
Olmasa eşge heyanet bele göyçeh senem olmaz

Gel gel gel sevimli canan
Yarim gel sene gurban

Bilinmiyor - Azerbeycan

Dolanaram Başına

Maral qaçar dağ üste, bülbül uçar bağ üste.
Niye enden küsürsen, dağ çekirsen dağ üste?

Getme, getme, maralım, ne ki derdin var alım.
Gözlerine baxmasam, gözlerimden salarım.

Sev ki, seven merd olar
Sevmeyen namerd olar
Bülbül de gül bağında
Birce güle bend olar

Sevgilini qınama, inanırsan sınama.
Dolanaram başına, ozgesine inanma.
Sene könül bağladım, çaylar kimi çağladım.

Sev ki, seven merd olar
Sevmeyen namerd olar
Sevesen, ayrilasan
Bax bu yaman derd olar

Men seni bir duyğu tek, üreyimde saxladım.
Qoşa xalın zil qara, kipriyin de mil qara.
İnanmasan eşqime, and içerem ilqara.

Melekxanım Eyyubova
MENİ ATTIN AY GIZ ATAŞA

Meni attın ay gız ay gız ataşa
Beslemekti eşgini daim peşem
Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşgi şerbet kimi ver içim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar

Çağırıram gel haralarda galıpsan
Meni incitme yalvarıram yar
Meni atma terketme

Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşgi şerbet kimi ver içim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar

Gözüm yolda galdım galdım ay gözel
Payız oldu yapraklar oldu gazel
Yollarına baha baha daldı gözlerim
Sene çatsın üreğimdeki sözlerim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar

Çağırıram gel haralarda galıpsan
Meni incitme yalvarıram yar
Meni atma terketme

Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşgi şerbet kimi ver içim
Söyle söyle sene bele n'oldu yarQaragilem


Gelmisem otaxina, oyadam senin , qaragilem, oyadam seni.

Ne gözel xelq eyleyib yaradan seni, qaragilem, yaradan seni.
Götürüb men qacaram aradan seni, qaragilem, aradan seni.
Qızıl gül esdi, sebrimi kesdi,
Sil gözün yasın, qaragilem. Aglama, besdi.

Tebrizin küceleri dolanbadolan, qaragilem, dolanbadolan.
Sen ki meni sevmedin, get ayrı dolan, qaragilem, get ayrı dolan.
Ne sene qız gehetdir, ne mene oglan, qaragilem, ne mene oglan.
Agac olaydım, yolda duraydım,


Sen gelen yollara, qaragilem, kölge salaydım.

Akif IslamzadeQayidacaqsan Nazenin


BelE ayrilip gEtme yene qayidacahsan
Hara getsEn bilireM bele qayidacahsan
Yollar yoracak seni yolda koyacak seni
DEniz kovacak seni gölE qayidacahsan

Qayidacahsan bele qayidacahsan
Gönlum Ele bilirki bElE qayidacahsan
Gönlüm ele bilirki yEnE qayidacahsan

DikeNi var gülünde sEni sEsler gülümdE
DönECEksen bilirem belE qayidacahsan
SensEn sEvgimin ilki tek sana cat vErki
Gönlüm ele bİlirki BElE qayidacahsanAylı Gece Serin
Külek Göy ÇemenAylı Gece Serin Gülek Göy Çemen
Dört Yanımız Itır Saçar Yasemen
Ancah Meni Bu Dertlere Gargeden
Ne Çemendir Ne Çiçeğdir

Sen Sen Sen Sen Sen Sen
A Gülüm Sen Sen Sen Sen Sen Sen

Bir Söz Ahır Dudağıma Dilimden
Canan Değil Can Bilirem Seni Men
Gece Gündüz Şu Sinemde Döğünen
Ne Könüldür Ne Ürehdir

Sen Sen Sen Sen Sen Sen
A Gülüm Sen Sen Sen Sen Sen Sen

Azerbaycan-İslam Rızaev-Nida TüfekçiDünya Senin, Dünya Menim
! Niyameddin Musayev


Bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik,
Yüz il qoşa atılsaq da qoşa düşmərik.
Bir zərrənin işığına milyonlar şərik,
Dünya sənin,
Dünya mənim,
Dünya heç kimin...

Çevrəsindən çıxsa əgər sevda fırfıran,
Bir ümidin ətəyindən tutub da fırlan.
Eşidirsən: pıçıldayır yıxılan, duran:
Dünya sənin,
Dünya mənim,
Dünya heç kimin...

Bu get-gəllər bazarına dəvədi dünya,
Bu ömür-gün naxışına həvədi dünya,
Əbədiyə qəh-qəh çəkir əbədi dünya:
Dünya sənin,
Dünya mənim,
Dünya heç kimin...

Ayaq saxla, dövrənə bax, ötəri belə,
Min illərdir Araz belə, Həkəri belə,
Axşamların, səhərlərin təkəri belə.
Dünya sənin,
Dünya mənim,
Dünya heç kimin...

Gülünclərə gülünc gələn bu ada güldüm,
Yüyəninə hər əl yetən bu ata güldüm.
Mən özümlə oynadığım şahmata güldüm...
Dünya sənin,
Dünya mənim,
Dünya heç kimin...Ay Beri Bax


Pəncərənin milləri, ay bəri bax bəri bax
Açıb qızıl gülləri, ay bəri bax bəri bax
Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax bəri bax
Qizin şirin dilləri, ay bəri bax bəri bax

Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax bəri bax
Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax bəri bax
Səni mənə versələr, ay bəri bax bəri bax
Hər görənə xoş gəlir, ay bəri bax bəri bax

Pəncərəni bağlama, ay bəri bax bəri bax
Mən gedirəm ağlama, ay bəri bax bəri bax
Gedib yenə gələrəm, ay bəri bax bəri bax
Özgəyə bel bağlama,
ay bəri bax bəri bax 
Ay Gız Heyranın Olum !
Hacıxan Memmedov


Bağa girdim üzümə,
Tikan batdı dizimə,
Əyildim çixartmağa, balam,
Yar göründü gözümə.

Ay qiz heyranın ollam,
Ay qiz ceyranın ollam,
Gedərsən yola sallam,
Qalarsan qadan allam,
Gedərsən yola sallam,
Qalarsan qadan allam,

Meynədə üzüm qaldı,
Dərmədim üzüm qaldı,
Bir evdə iki bacı, balam,
Birində gözüm qaldı.

Ay qiz heyranın ollam,
Ay qiz ceyranın ollam,
Gedərsən yola sallam,
Qalarsan qadan allam,
Gedərsən yola sallam,
Qalarsan qadan allam.Getmek İsteyirsen
Bahanesiz Get
Getmek isteyirsen, behanesiz get,
Oyatma murgulu xatireleri.
Sesi hemin sesdir, baxisin ogey,
Gedirsen sesin de yad olsun, bari.

Sen deniz qoynuna tullanmis cicek,
Üstüne dalgalar atilacaqdir.
Saxta mehebbetin saxta sened tek
Ne vaxtsa ustunde tutulacaqdir.

Demirem, sen uca bir dagsan, eyil
Demirem, elacim qalibdir sene.
Ne sende mehebbet qara pul deyil,
Ne men dilenciyem, el acim sene.

Dosenim yollar tek ayaqlarina,
Sene yalvarim men, bu mumkun deyil.
Qoymaram qelbim tek vuqarim sina,
Alcalib yasamaq omur-gun deyil.

Getmek isteyirsen, o yol, o da sen,
Bir cut goz baxacaq arxanca senin.
Getdinmi, geriye donmek istesen,
Tikanli yastiga donecek yerin.

Getmek isteyirsen ne danis ne din
Yox ol uzaglartek dumanda cende
Neyimi sevmisdin deye bilmedin
Indise yuz eyib gorursen mende

Getmek isteyirsen, behanesiz get,
Oyatma murgulu xatireleri.
Sesi hemin sesdir, baxisin ogey,
Gedirsen sesin de yad olsun, bari.

NÜSRET KESEMENLİ


 
Millətimiz var Tünzalə Ağayeva


Bilsən sənə ey gül nə qədər hörmətimiz var,
Bir gün yetərik bəslə egər qismətimiz var.
Heç kimsə bu naz ilə səni bəsləə bilməz,
Xoşdu sənə qarşı nə qədər zəhmətimiz var.

Biz istəyirik cənnəti də bağıda hişdi,
Çünki bağda heç solmayacaq cənnətimiz var.
Bülbüldə bizim, gül də bizim, el də bizimdir,
Kimdən gözəlim indi bizim minnmətimiz var?!

Qorxma bizi bir qüvvə pərişan edə bilməz!
Zülfün sayı bil eşqdə cəmiyyətimiz var.
Dağlar hərtəkət etsə də hətta bizə qarşı,
Dəf etməyə aciz deyilik, Hümmətimiz var!

Qüvvətli,
Təbiət bizə baş əyir indi.
Eşq əhli, hər yerdə bizim qüdrətimiz var.

Qüdrətli zəfər bayrağı parlar əlimizdə,
Azad eliyər, sülhə böyük rəğbətimiz var.
Azəri balasıyam
Səməd Səmədov


Haralı sözünü gətirmə dilə,
O böyük bir ləkədir böyük bir elə.
Yumruq tək birləşsin azəri xalqı,
Bu birlik gərəkdir millətə, elə.

Azəri balasıyam, haqqımın sədasıyam,
Böyük türk millətinin mən igid balasıyam.

Bakı, Təbriz, Gəncə vuran ürəyim,
Qarabağ, Naxçıvan gözüm-bəbəyim.
Mil, Muğan, Şirvanım doöma diyarım
Vətəni sevməkdir arzu, diləyim.

Azəri balasıyam, haqqımın sədasıyam,
Böyük türk millətinin mən igid balasıyam.

Babək, Koroğlu dağ vüqarımız,
Şah Xətai olubl qeyrət tacımız.
Nizami, Füzuli şe`r dahisi,
Dədə Qorqud olub ağsaqqalımız.

Azəri balasıyam, haqqımın sədasıyam,
Böyük türk millətinin mən igid balasıyam.
Ağlama gözlərim Şəfa


Yuvasi quslar tek derbeder oldu
Yazan bele yazdi taleyimizi
Sene cox yalvardim ayrima deye
Ayridin Allahim ayirdin bizi


Yene ayriligin yelleri esdi
Felek yaman yerde yollari kesdi
Goz yasi hec neyi qaytarmaz geri
Aglama gozlerim,aglama besdir

O getdi geriye donmez bir daha
Getdi ayriliga yaman telesdi
Ayriliq her seyin sonu deyil ki,
Aglama gozlerim,aglama besdir..


   

Bu Gün Ayın Üçüdür
Rəşid Behbudov


Bugün ayın üçüdür de gülüm nanay ay narinay
Girmə bostan içidir yar girmə bostan içidir
Dodaqların xam şəkər
Dilin badam içidir yar dilin badam içidir

Qız belin incədir ay incə
Ləblərin qonçadir ay qonça
Qız belin incədir incə
Ləblərin qonçadır qonça

Dam üstədir damımız de gülüm nanay ay narinay
Qoşadır eyvanımız yar qoşadır eyvanımız (
Sən ordan çıx mən burdan
hey hey hey hey .....
Kor olsun düşmanımız yar kor olsun düşmanımız

Qız belin incədir ay incə
Ləblərin qonçadir ay qonça
Qız belin incədir incə
Ləblərin qonçadır qonça

Araqçının məndədir de gülüm nanay ay narinay
Sərmişəm çəməndədir yar sərmişəm çəməndədir
Dünya gözələ dönsə
Mənim gözüm səndədir yar mənim gözüm səndədir

Qız belin incədir ay incə
Ləblərin qonçadir ay qonça
Qız belin incədir incə
Ləblərin qonçadır qonçaGeri dön Şəfa


Geri don,ele bu saat bu an
Umidim solmadan
Ne olar gec olmadan
Geri don

Geri don,don bu hesreti bitir
Tez ol,ozunu yetir,
Omrume maraq getir
Geri don

Hem senden,hem menden
Taleyin uzu donse
Ne olacaq halimiz
Bu esqin odu sonse
Sen de menim kimi
Hele de sevirsense
Geri don,geri don

Geri don ,don bu hesreti bitir
Tez ol,ozunu yetir
Omrume maraq getir
Geri don..

Geri don,don ki,sensizlik
Bir qara qorxu imis
Hesab et ki,olanlar
Hamisi yuxu imis
Geri don,geri don
Azərbaycanım
Rəşid Behbudov


Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,
Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların.

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardir,
Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır.

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

İbrahim Yıldırım 
Bu Dağda Maral Gezer

 
Bu dağda maral gezer
Telini darar gezer
Men yarime neyledim (Aybalam)
Yar mennen kenar gezer

Dağlarda çiçek ay Gülebatın
Hamudan göyçek ay Gülebatın
Doldur ver içek ay Gülebatın

Ezizim od yandırmaz
Yar seni od yandırmaz
Ele ki sen yandırdın (Aybalam)
Her od meni yandırmaz

Dağlarda çiçek ay Gülebatın
Hamudan göyçek ay Gülebatın
Doldur ver içek ay Gülebatın

Ezizin gözlerine
Sürme çek gözlerine
Özün özüne gurban (Aybalam)
Gözlerim gözlerine

Dağlarda çiçek ay Gülebatın
Hamudan göyçek ay Gülebatın
Doldur ver içek ay Gülebatın

Cigaram yana yana
Od düştü şirin cana
Gorhuram goyup gedem (Aybalam)
Galaram yana yana

Dağlarda çiçek ay Gülebatın
Hamudan göyçek ay Gülebatın
Doldur ver içek ay Gülebatın

Kaynak: Ibrahim Yildirim
Yöre: Azerbeycan

Notasi: Bu Dagda Maral Gezer

Yöre Ekipleri
Ay Maral (Bu Gelin Nahır Mıdır)

Bu gelin nahır mıdır ay maral maral maral
Saralan tahıl mıdır kız mısın gelin maral
Dediler yar geliyor ay maral maral maral
Menzili yakın mıdır kız mısın gelin maral

Nahır dizilmiş yola ay maral maral maral
Gel gidelim kol kola kız mısın gelin maral
Sevdiğini bileyim ay maral maral maral
Kolun boynuma dola kız mısın gelin maral

Bu dağda maral gazer ay maral maral maral
Telini tarar gezer kız mısın gelin maral
Dağ bizim maral bizim ay maral maral maral
Avcı dağda ne gezer kız mısın gelin maral

Abdülvahit Küzecioğlu
Maral Çıkmış Dağ Başına


Maral çıkmış dağ başına
Seher vakti güle güle
Sağ eliyle sol döşüne
Güller tahmış güle güle

Ne gözeldir gaşı gözü
Baldan şirin tatlı sözü
Sanki huri melek yüzü
Dönüp baktı güle güle

Dedim ay gız nedir adın
Dedi menem gözün aydın
Dedim mene yar olaydın
Dönüp baktı güle güle


Selvi ağacı senin maral'ın


Dur selvi dur sana haber sorayım
Selvi ağacı senin Maral'ın hani
Dinle gel dinle ver benim cevabım
Selvi ağacı senin Maral'ın hani

Hayal mayal olmuş karşıki dağlar
Hastanın halinden ne bilir sağlar
Döşek melil yastık dahi kan ağlar
Selvi ağacı senin Maral'ın hani

Doğru söylemezsen kaddin eğilsin
Dilerim Mevla'dan belin bükülsün
Çürüsün yaprağın dalın kurusun
Selvi ağacı senin Maral'ın hani

Dertli Kerem söyler yanıp tüterim
Yavrumun peşinden birgün yiterim
Viran bağda bülbül olup öterim
Selvi ağacı senin Maral'ın hani
asik keremCan Maral Can
(Guş Gayadan) Türkü Sözü


Ey can maral can guş gayadan seslenir
Can maral ay balam guş gayadan seslenir
Ey can maral can ağlama kömür gözlüm
Can maral ay balam ağlama kömür gözlüm

Ey can maral can yar dizime yaslanır
Can maral ay balam yar dizime yaslanır
Ey can maral can kirpiklerin ıslanır
Can maral ay balam kirpiklerin ıslanır

Ey can maral can bu dağda maral gezer
Can maral ay balam bu dağda maral gezer
Ey can maral can zülfünü tarar gezer
Can maral ay balam zülfünü tarar gezer

Ey can maral can dağ bizim maral bizim
Can maral ay balam dağ bizim maral bizim
Ey can maral can eller burda ne gezer
Can maral ay balam eller burda ne gezer


Mehmet İpek
Bayburt
Maral Sen Güzelsin
Hayriye TemizkalpMaral sen güzelsin alı neylersin
İnce bel üstünde şalı neylersin
(Oy oy maralım oy cananım oy)


Maral dağa çıkar eşkın döşürür
İner çadırlara kahve pişirir
(Oy oy maralım oy cananım oy)Maralın saçları sırmadan telden
Çeker ah u zarı ne gelir elden
(Oy oy maralım oy cananım oy)Kaynak: Hayriye Temizkalp
Yöre: Hinis

Söyleyen : Hayriye Temizkalp


 
Marala Aqit Aman 
Avci Vurma Meni

 
Aman avcı vurma meni
Men bu dağın ay balam maralıyam
Hem maralı, hem yaralı
Avcı vurmuş ay balam yaralıyam

Şu dağlarda maral gezer
Dırnakların ay balam daşlar ezer
Menim göynüm sene düşmüş
Senin göynün ay balam kimde gezer
Hem maralı, hem yaralı
Avcı vurmuş ay balam yaralıyam

 
 
Bu Gelen Nahirmi dir
Halk Türküsü
AyMaRaLBu gelen nahır mıdır
(Ay maral maral maral)
Saralan tahıl mıdır
(Kız mısın gelin maral)
Dediler yarin gelir
(Ay maral maral maral)
Menzili yakın mıdır
(Kız mısın gelin maral)

Bu dağda maral gezer
(Ay maral maral maral)
Telini tarar gezer
(Kız mısın gelin maral)
Dağ bizim maral bizim
(Ay maral maral maral)
Avcı burda ne gezer
(Kız mısın gelin maral)

Kaynak: Bilinmiyor
Yöre: Ardahan


Bu Gece
 Azeri Mahni SözleriFikrimde aylı ulduzlu asiman var bu gece
Qelbimde körpe quzu tek bir umman var bu gece


Tekce sen yoxsan ezizim bilir alem bu gece 
Neyçin olmadın de ey yar mene hemdem bu gece?
Araz axma desem mən inan axmaz bu gece

Şimşeye çaxma desem men inan çaxmaz bu gece
Tekce sen yoxsan ezizim bilir alem bu gece 
Neyçin olmadın de ey yar mene hemdem bu gece?

Lütfiyar İmanov
 
Arakçının Mendedir Ceyran
 Azeri Mahni Sözleri


Arakçının Mendedir Ceyran
 Sermişem çemendedir ceyran
Alem gözele dönse ceyran
Menim gözüm sendedir ceyran

Aşığın çoktur senin çoktur
Kirpiğin oktur senin oktur
Derdinden men deliyem
Heç habarın yoktur senin

Sene men gül demirem ceyran
Gülün ömrü az olur ceyran
Sene bülbül diyemem ceyran
Bülbül hoş avaz olur ceyran
 
 
EZİZ DOSTUM
 Azeri Mahni Sözleri


Eziz Dostum Mennen Küsüp İncidi
Ayrılık Yaeğ Kimi Çekti Yeridi
Gezdiğin Yerleri Od Basıp İndi
O Gedip Galmışam Hesretindeyem

Neçe Nağme Goşum
Neçe Dillenim
Dost Gedip Özüme Gelebilmirem
Ele Bir Ellerim Yoh Olup Menim
Gözümün Yaşını Silebilmirem

Çaldığı Sazını Getirip Mene
Görsün Ki Çalmakta Neçe Mahirem
Elinde Yay Kimin İncelsin Gine
Ziyler Hep Çekilin Güyüldi Odam

Neçe Nağme Goşum
Neçe Dillenim
Dost Gedip Özüme Gelebilmirem
Ele Bir Ellerim Yoh Olup Menim
Gözümün Yaşını Silebilmirem
 Şair Ne Tez Gocaldın Sen
 Azeri Mahni SözleriŞe'metse de gözel şeir
Şair olan qem de yeyir.
Ömrü keçir bir adetle 
Uğurlu bir seadetle.
Gören mene nedir deyir:
Saçlarına düşen bu den
Şair ne tez qocaldm sen!
Dünen mene öz elinde
Gül getiren bir gelin de.
Gözlerinde min bir sual
Heykel kimi dayandı lal

O bextever gözelin de
Men oxudum gözlerinden:
Şair ne tez qocaldın sen!
Ovçuluğa meyil saldım

Gece-gündüz çölde qaldım 
Dağ başından enib düze 
Bir ox kimi süze-süze
Nece ceyran nişan aldım;
Cavab geldi güllelerden:
Şair ne tez qocaldm sen!
Be'zen uca  be'zen asta 
Ötür sazım min sim üste
Andı yalan eşqi yalan 
Dostluğu da rüşvet olan 
Ürek yıxan bir iblis de
Üzevarı deyir heryerden

Semed Vurgun
YALGIZAM YALGIZ
 Azeri Mahni Sözleri


Könlüm senin esirin
Galbim senindir yar
İnsaf eyle hoş sözle
Meni gel dindir yar

Söyle nedir bu edalar
Bu işve bu naz
Vallah ay gız bu gözellik
Sene de galmaz

Yalgızam yalgız
Gel meni möhnete 
oda salan vefasız

Söyle nedir bu edalar
Bu işve bunaz
Geder ay gız bu gözellik
Sene de galmaz

Dağlar başı dumandır
Aman Allah yar yine dumandır
Ayrılığın ölümden mene yamadır

Söyle nedir bu edalar
Bu işve bu naz
Vallah ay gız bu gözellik
Sene de galmaz

Yalgızam yalgız
Gel meni möhnete 
oda salan vefasız
Elvida - Azeri Mahni Sözleri


Elvida

Oldu neler oldu yene sevgi baginda
Doldu ürek doldu bu son payız caginda

Gözlerime güle güle ümid verirdin
Ürekden yox ele bele göya sevirdin
Hisslerimi dilden dile beyan edirdin
Yalancisan sen

Heyatımı ilden-ile satan sen idin
İzlerimi sile-sile gözden itirdin
Men ne deyim heyat seninle cox cetin
Bilmelisen sen

Xetire 
Sedaqetim var
Azeri Mahni Sözleri


Sedaqetim var

Men sevimSen sevme
Qoy bele olsun 
Sene söz demeye ne cür`etim var?
..Ürek seninkidir özün bilersen(?)
Menimse ehdime sedaqetim var.

Men tek sevevn hanı 
Seni dünyada?
Basimdan cixmayir
Menim bu sevda.

Ölsem de acmaram sirrimi yada 
Sennen yar Sene yar ***ayetim var..

Yaxsı tanımırsan meni hele Sen
Yar saldı asiqi bil derdine sen

Men cox dözümlü mehebbetim var!

Men tek seven hanı 
Seni dünyada?
Basımdan cıxmayır
Menim bu sevda.

Zeynep Hanlarova
 

 
 
Sevirem
Azeri Mahni Sözleri


Sevirem

Bu yolu sen seçmiştin
Üreyime köçmüşdün
Meni danırsan indi
Axır sen and içmiştin

Men öz sevgim utanıram
senden ayrı dolanıram
Hazıram beyan eliyip
Seni sevirem utanıram

De eşitsin bütün alem
Sevirem seni herden sevirem
Daha men sevilip hem sevirem
Seni möhkem sevirem

Ebedi olar elbet
Saf olsa bu mehebbet
Uşax uşax xesret qalsın bu sevgime xesret

Bundan sonra gezeh goşax
Mehebbetle dolax yaşax
Sevgi dolu ömrümüzü sedadetle vurax daşax

De eşitsin bütün alem
Sevirem seni herden sevirem
Daha men sevilip hem sevirem
Seni möhkem sevirem
Ele möhkem sevirem
Men seni möhkem sevirem....
Namiq Qarachuxurlu&Aygün Kazimova
 
 
 
Gözlerin deyir ki, sevirsen
 Azeri Mahni SözleriGözlerin deyir ki sevirsen
Gözüme gözünün gözü düsüb inan
Gel incitme meni deme mene yalan 

Gözlerin deyir ki sevirsen.
Sen menim derdimden ölürsen.
Gözlerin deyir ki sevirsen.
Sen menim derdimden ölürsen.

Brilliant Dadasova
Men Sene Yalvarmaram
 Azeri Mahni Sözleri


Men Sene Yalvarmaram
Yalvararam torpaga
Goye aya gunese
Buruyerem dunyani
Men alova atese

Saralan ciceyime
Gulume yalvararam
Men sene yalvarmaram
Men sene yalvarmaram

Sesim tek sene catmir
Meni yergoy esidir
Konlune yatmiramsa
Bu taleyin isidir

Bestden gelen ezaba
Zulume yalvararam
Men sene yalvarmaram
Men sene yalvarmaram

Quruyaram agac tek
Gozunun qabaginda
Sinmaram sax duraram
En kederli cagimda

Gel onu unut deyen
Diline yalvararam
Men sene yalvarmaram
Men sene yalvarmaram
 
 
 
MEHEBBET AŞİYANIMDIR
 Azeri Mahni Sözleri


MEHEBBET AŞİYANIMDIR

Mehebbet aşiyanımdır ona sadık galar könlüm
Deniz tek çağlayar her dem bulutlar tek dolar könlüm

Düşer tufanlara bazen eğilmez esse de yeller
Çınar tek yollar üstünde durup saye salar könlüm

Senin sensizliğin canan meni bi-ihtiyar etti
Sınığ bir ney gırığ bir saz dutup daim çalar könlüm

Uçar gartal kimi dalar başında yurt salar her dem
Demadem intizar gözler kimi fikre dalar könlüm
 
 

SENSİZ UZUN GECELER
 Azeri Mahni Sözleri


SENSİZ UZUN GECELER

Sensiz uzun geceler yuhum çekiler
Üstüme dünyanın odu töküler
Sensiz aşığının yar beli büküler
Olaram gurbanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem

Hayat merabının şem'i sen oldun
Ağzımın bal dadan taamı sen oldun
Bahtımın şerbeti yar ezmi sen oldun
Bes nedir fermanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem

Rahim'in varsa da derde dözümü
Sevdiğim yollarda goyma gözümü
Gurbanlık istersen yar deyim özümü
Olaram gurbanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem.
 


Görüse Geldim
Azeri Mahni Sözleri

Görüse Geldim


Buludlar agladi bu gun sevincden
Qorxmadim yagisdanesen kulekden
Payimi tutaraq gulden-cicekden
Yarimla göruse geldim bu gece

Bu gece ellerim goye toxundu
bu gece ulduzlar ovcuma qondu
Bu gece gor nece negme oxundu
Yarimla goruse geldim bu gece

Dunya gozlerimde nura boyandi
Qelbimde bir sirin duygu oyandi
Arxamca gor nece gozler boylandi
Yarimla goruse geldim bu gece

Könül Kerimova
 
 


Sene De Qalmaz
 Azeri Mahni Sözleri

Sene De Qalmaz

Konlum seninesirin qelbim senindin yar qelbim senindir 
Insaf eyle xosh sozle meni gel dindir yar meni gel dindir 
Soyle nedir bu edaler bu ish ve bu naz 
Geder bir gun bu gozellik sene de qalmaz 
Yalqizam yalqiz yalqizam yalqiz 
Gel meni mohnete oda salan vefasiz 

Soyle nedir bu edaler bu ish ve bu naz 
Geder bir gun bu gozellik sene de qalmaz.

Daglar bashi dumandir yene dumandir yar yene dumandir 
Ayriligin olumden mene yamandir yar mene yamandir 
Soyle nedir bu edaler bu ish ve bu naz 
Geder bir gun bu gozellik sene de qalmaz.
Yalqizam yalqiz yalqizam yalqiz 
Gel meni mohnete oda salan vefasiz 

Soyle nedir bu edaler bu ish ve bu naz 
Geder bir gun bu gozellik sene de qalmaz
 Bu Gala Daşlı Gala
Azeri Mahni Sözleri


Men asig olmayaydim
Saralib solmayaydim
Bir ayrilig bir olum
Hec biri olmayaydi

Bu gala dasli gala
Cingilli dasli gala
Gorxuram yar gelmeye
Gozlerim yasli gala

Bulag basi toz olar
Ustu dolu giz olar
Eyil desmali gotur
Men gotursem soz olar

Bu gala...Qal Sene Qurban
Azeri Mahni Sözleri


Getme

Getme kimsesizem men gal sene gurban
Ömürlük hemdemim ol sene gurban
Menle şirin danış menle şirin gül
Elensin lebinden bal sene gurbanGetme uzaqlara gal gal sene gurban
Bu dilsiz ağızsız lal sene gurban
Menle şirin daniş menle şirin gül
Elensin lebinden bal sene gurbanAmandır düşmesin gelbine eğyar
Yanağında gara xal sene gurban
Eger üz cevirib getsen uzaga
Galmaz aşiginde hal sene gurban!

Nezaket Teymurova
 PAYIZ GELDİ
 Azeri Mahni Sözleri


PAYIZ GELDİ
Bahçalarda yasemenler verdi baş başa
Laleler burüdü çemeni düzü
Ay sevgilim bu yerlerde gezmesek goşa
Çiçekler çemenler ginayar bizi

Saçlarina gül düzüm
Benim günüm gündüzüm
Sensiz men nece dözüm
Bilmirem özüm

Payiz geldi uçdu getdi durna gatari
Çemenler rengini niye itirdi
Yoh solmadı üreyimde eşgin bahari
Arzular ümidler min gül bitirdi

Saçlarına gül düzüm
Benim günüm gündüzüm
Mehribanım ezizim gel gülsün üzüm

Tez gelesen belke elac verersen
Sünbüllerin saçın yıgıb höresen
Çiçehlekleri gelib özün deresen
Yolda galıb bahişları neyleyim?ESEN YELLER
 Azeri Mahni Sözleri


ESEN YELLER

Dağları duman alanda
Gözüm yollarda qalanda
Yadıma seni salanda
Gül yanağım solmasınmı

Esen yeller esen yeller
Sevgilimden mene xeber.
Solan dağların çiçekler
Gözüm yaşla dolmasınmı

Bu yerlerden keçmaz oldum.
Dost düşmanı seçmez oldum.
Eşqime and içmez oldum.
Könlüm harab olmasınmı?

Arzu QurbaniA Gaynana (Pervane Hasan)


Sen gız vedin mende aldım
Evlenende a gaynana
Başıma bir taş düşeydi
Onu alanda gaynana

A gaynana a gaynana
Onu alanda gaynana

Sabahnan gendim galkıram
Sobayı gendim yakıram
O horluyor men gorkuram
Sabah olanda gaynana

A gaynana a gaynana
Sabah olanda gaynana

Gündüz gezer akovanı
Gece ağrıyor dabanı
Belimde kırar yabanı
Men dinende a gaynana

A gaynana a gaynana
Men dinende gaynana

Gaynana dilin gurusun
Kaynata belin kırılsın
Menimde gözüm kör olsun
Onu alanda gaynana

A gaynana a gaynana
Onu alanda gaynana

Gapaz vurur papağıma
Papak geçir kulağıma
Bir bakarsın gaçmağıma
O gelinde a gaynana

A gaynana a gaynana
O gelende a gaynana

Pervane Hasan olacam
Hayfımı ondan alacam
Eyeğımı nehte salacam
O ölende a gaynana

A gaynana a gaynana
O ölende a gaynanaVasif Meherremli - SENSIZLIK
Ümüdüm diləyim Diləyim bircə budur
Təkcə budur, yenə sən mənim olasan
Açıram deyirəm əllərimi tez olasan mənə mənim olasan
Ah nə gecəm vardır nə səhərim, mən dьsəni bu aci sevdaya
Sevirəm Sevirəm təkcə səni birdə gələr olsam dünyaya
Daha yoxdur aman nədə getmir
zamanölümdəndə yaman SƏNSIZLIK!
Yox səbrim yox daha, inan o Allaha
mənə gəldi baha SƏNSIZLIK!


Bezmisəm daha yalnizliqdan, gəl Gulum Gulum Gəlll
Sonra qorxuram ki gec olsun, indi Ssevgilim gəllll
Məni tənhaliqçoxusadır donmus əlim qalmis ətəyimdə
Yenə qis gecəsi zülmət otaq bir özüməm bir sən ürəyimdə
Yaniram yaniram sizlayiram köpə usaq kimi mən aglayiram
Baxiram deyirəm bəlkə öələ pəncərəni açib baglayiram
Daha yoxdur aman, nədə geзmir zaman цlьmdəndə yaman SƏNSIZLIK!
Yox səbrim yox daha, inan o Allaha mənə gəldi baha SƏNSIZLIK!


Anacan

Anacan Bağrımı qan Eylemişem Men
Gözlerimi Giryan Eylemişem Men
Bir Ala Gözlü Yârin Eşki Yolunda
Öz Canımı Gurban Eylemişem Mmen

Anacan Ağrın Alım
Anacan Başına Dönüm
Men Men Men Men
Mehim Öz Sevgilime
Heyran Olum Men Men Men Men

Güli Hendan Kimidir Yârin Lebleri
Ceylana Benzeyiptir Ala Gözleri
İki Kelme Danaşıp Ayrıldı Menden
Eşkimi Şöreyledi Şirin Sözleri

Anacan Ağrın Alım
Anacan Başına Dönüm
Men Men Men Men
Mehim Öz Sevgilime
Heyran Olum Men Men Men Men

Anacan Eşk Oduna Yanmamışam Men
Helede Bir Tecrübe Almamışam Men
Ne Yaman Olur Yârdan Ayrı Düşenler
Helede Yahşi Aman Galmamışam Men

Anacan Ağrın Alım
Anacan Başına Dönüm
Men Men Men Men
Mehim Öz Sevgilime
Heyran Olum Men Men Men Men
Deyirman (Ya Qarabağ Ya ölüm)***Ya Qarabağ Ya Ölüm Mahnı Sözü***

Menim könlüm ağlayar ağlayanla birlikde,
QARABAĞda qaralar bağlayanla birlikde.
70 illik yaşını sile bilmir QARABAĞ,
Azadlıq geldi, lakin güle bilmir QARABAĞ.
Dünya duysun bu sesi! Bu ses şerqin sesidir,
Peyğemberin öydüyü necib irqin sesidir,
Bu seəs Azerbaycanın, bu ses türkün sesidir.
Bu ermeni qesd etdi canımıza qesd artıq.
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!


QARABAĞda qan var, qan, ağlayır Azerbaycan,
QARABAĞda qanlar bağlayıb Azerbaycan,
Qanlar qarı eritdi, cağlayır Azerbaycan.
Vehşet bu, dünya, dön bir bize bax artıq.
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Dünya! Yeter! Göz yumma bu insanlıq suçuna,
Bax gözünü qan tutmuş ermeninin bicine,
"Menimdir" deye giribdir torpağımın içine.
Ya bu işe bir son qoy, ya aradan çıx artıq,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Azerbaycan bir gözdür, QARABAĞ da bebeyi.
Yeni Azerbaycanın tam ortası, göbeyi.
Gözümemi göz dikdi bu ermeni köpeyi?!
Bu köpek senin, dünya, qapımızdan çek artıq.
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!Plan bu:
Qarabağa ilk önce Muxtariyyat deyecek,
Parlament ve sesverme, vicdansızlıq dönecek,
Ardından da ermeni QARABAĞa qonacaq,
Ondan sonra ermeni kök salacaq, sök artıq,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Bu dünyanı aldadır ermeni lobbileri,
Amerika ve Moskva en böyük abileri,
Legionerler yığır Fransa kimileri,
Ankarada bu qeder olamaz axmaq artıq,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

QARABAĞda qapqara bir dastan yazılarken,
O günahsız insanlar gülleye basılarken,
Körpelerin başları daşlarla ezilerken,
Kimse mene deyemez, dişlerini sıx artıq,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Genc, ixtiyar, qadın, qız durmadan qırılmaqda,
Qolları kesilmekde, gözleri oyulmaqda,
Dalğa-dalğa semaya feryadları yayılmaqda,
Bir şehidin mezarı bir deneden çox artıq,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Hardasan, ehli İslam?!
De, sen görmürsenmi bu zülmü, bu vehşeti?!
Bu gün vehdet günüdür, gerçekleşdir veldeti,
"Allahu ekber" deyib tek yumruq ol,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq.

Müselman-Türk her zaman vehdetin destekçisi,
Amma indi mezlum türk, çox olar köstekçisi,
Çox heyif, İran bele ermeni destekçisi,
İslami istismara menim qarnım tox artıq,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Türkün dostu Allahdır, İslama inanmışdır,
İslamda "Hübbül veten, minnel iman" demişdir,
Demedi deme, dünya! Mene "Cihad" şert artıq.
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Budur dünya atlası, QARABAĞ-TÜRK bitmişdir,
Vaxt da qerarında bunu tesdiq etmişdir,
Ermeni vetenimi resmen qesbe getmişdir,
Kainatın önünde menim alnım ağ artıq,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Televizyalar verir, verince de baxılır,
O mübarek mesçidler, medreseler yıxılır,
Süfrede boğazmdan loxmalar keçmir, qalır,
Qardaşlarım ölerken, mene heyat yük artıq,
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Danış, dünya, bir duyulsun sesin.
Bir ateşkes çıxar, hardadır ateşkesin?!
Bundan sonra o ateş isteyir kesilmesin,
Ateşkesi münasib bir yerine sox artıq.
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq!

Ermeni vampir kimi qanımızı içecek,
Sonra bir ateşkesle ağrımızmı keçecek.
Bu rüzgarı ekenler fırtınamı biçecek?!
Ozan Arif deyir ki, yaydan çıxdı ox artıq.
Ya QARABAĞ, Ya Ölüm Başqa Yolu Yox Artıq